เครือข่ายแรงงานเสนอแก้ปัญหากองทุนประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานเสนอแก้ปัญหากองทุนประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานเสนอแก้ปัญหากองทุนประกันสังคม

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานเสนอแก้ปัญหากองทุนประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานเสนอแก้ปัญหากองทุนประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานฯ เสนอรัฐบาลปรับโครงสร้างและที่มาของคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกันตนมากที่สุดคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายแรงงาน เตรียมร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ เพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยสาระสำคัญของร่างดังกล่าวเป็นการขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานทุกภาคส่วน ทั้งลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ พร้อมทั้งมีการเสนอให้แก้ไขโครงสร้าง และที่มาของคณะกรรมการประกันสังคม โดยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตน จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 21 คน ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 10 คน ผู้แทนส่วนราชการ 6 คน และฝ่ายนายจ้าง 5 คน

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน เช่น ฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้คำนวนจากพื้นฐานค่าจ้างของแต่ละคน โดยไม่กำหนดอัตราสูงสุด, การกำหนดอัตราเงินสมทบใหม่ โดยรัฐจ่าย 2 เท่า ผู้ประกันตนจ่าย 1 เท่า โดยเครือข่ายแรงงานจะจัดเวทีสาธารณะเพื่อวิพากษ์ร่างกฎหมายฉบับนี้ ก่อนนำไปเสนอพร้อมร่างฉบับแก้ไขของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน