“ธาม”เผยการเปลี่ยนกรรมการนโยบายทีวีไทยจะไม่กระทบการทำงาน

“ธาม”เผยการเปลี่ยนกรรมการนโยบายทีวีไทยจะไม่กระทบการทำงาน

“ธาม”เผยการเปลี่ยนกรรมการนโยบายทีวีไทยจะไม่กระทบการทำงาน

รูปข่าว : “ธาม”เผยการเปลี่ยนกรรมการนโยบายทีวีไทยจะไม่กระทบการทำงาน

“ธาม”เผยการเปลี่ยนกรรมการนโยบายทีวีไทยจะไม่กระทบการทำงาน

นักวิจัยจากมีเดียมอนิเตอร์เผยทีวีไทยทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นภายใต้กรอบการทำงานที่ชัดเจน เผยการสับเปลี่ยนกรรมการนโยบายองค์การฯ หลังการทำหน้าที่มาครบวาระ 2 ปีอาจไม่มีผลกับการทำงานของสื่อแห่งนี้วันนี้ (2 ส.ค.) เป็นวันครบวาระการทำงาน 2 ปี ของกรรมการนโยบายทั้ง 9 คนของทีวีไทย ซึ่งวันนี้จะมีกรรมการส่วนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติของสสท.มาตรา 23 ที่ระบุให้กรรมการนโยบายทั้ง 9 คน ต้องออกจากตำแหน่งด้วยวิธีจับสลาก 4 คน เมื่อทำงานครบกำหนด 2 ปี และถือเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทีวีไทยได้เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนหลากหลายกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นผ่านสื่อสาธารณะ โดยปราศจากการครอบงำจากการเมืองหรือกลุ่มทุนสะท้อนให้เห็นกรอบการทำงานที่ชัดเจน ทำให้นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผจก.กลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม ระบุว่า ทีวีไทยได้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นภายใต้กรอบการทำงานที่ชัดเจน และมองว่าการสับเปลี่ยนกรรมการนโยบายจะไม่ส่งผลต่อการทำงานของทีวีไทย
ช่วงสายของวันนี้ กรรมการนโยบาย 9 คน ซึ่งมาจากสายบริหาร 3 คน สื่อ 2 คน และประชาสังคม 4 คน จะจับสลากออกจากตำแหน่ง 4 คน จากนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายจำนวน 15 คน จะใช้เวลาไม่เกิน 180 วัน ประชุมเพื่อสรรหากรรมการนโยบาย ตามสายงานที่ถูกจับสลากออกเข้ามาทำหน้าที่แทน โดยกรรมการนโยบายที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน