เด็กไทยเป็นเหยื่อทารุณกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี

เด็กไทยเป็นเหยื่อทารุณกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี

เด็กไทยเป็นเหยื่อทารุณกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี

รูปข่าว : เด็กไทยเป็นเหยื่อทารุณกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี

เด็กไทยเป็นเหยื่อทารุณกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน นับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน เด็กไทยมีแนวโน้ม ถูกละเมิดสิทธิ และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งสถิติที่ถูกรวบรวมจากหลายหน่วยงานพบว่า ภาพรวมเด็กถูกกระทำทารุณ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้หน่วยงานภาครัฐพยายามการแก้ปัญหานี้ ด้วยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ปี 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ระบุว่า การแจ้งหรือรายงาน เมื่อได้พบเห็นเด็กถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ การแจ้งหรือรายงาน เป็นการกระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง และไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ซึ่งในมาตรา 29 ระบุว่า ผู้พบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว ส่วนมาตรา 41 ผู้ที่พบเห็น พฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่า มีการทารุณกรรมต่อเด็ก ให้รีบแจ้งรายงานต่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้เข้าตรวจค้น แยกตัวเด็กเพื่อให้ความคุ้มครองโดยเร็วที่สุด

ด้านกรมประชาสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลพบว่า ปี พ.ศ.2552 พบเด็กถูกทอดทิ้ง มากกว่า 100,000 คน มีเด็กกำพร้า มากกว่า 350,000 คน เด็กเร่ร่อน พบมากกว่า 370,000 คน และมีเด็กพิการทางกาย หรือทางจิต มากกว่า 400,000 คน

ส่วนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี 2546 ซึ่งรวมรวมรายงานจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พบว่า ปีพ.ศ. 2552 มีเด็กถูกกระทำรุนแรง 71 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีเพียง 16 คน โดยใน 71 ราย เป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 37 คน และถูกทารุณกรรม 14 คน และข้อมูลจากศูนย์ประชาบดี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2552 ได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำ 124 คน โดยเป็นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 40 คน และ ถูกทารุณกรรม 84 คน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน