แนะปรับทัศนคติผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน

แนะปรับทัศนคติผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน

แนะปรับทัศนคติผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน

รูปข่าว : แนะปรับทัศนคติผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน

แนะปรับทัศนคติผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน


ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในพระราชูปถัมภ์เสนอว่าการแก้ปัญหาเยาวชน จะต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่ ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ขณะที่เยาวชนเห็นว่าต้องมีพื้นที่สร้างสรรสำหรับเด็กให้มากขึ้น ในการเสวนาหัวข้อ "เยาวชนที่ผู้ใหญ่อยากเห็น เยาวชนอยากเป็น" ในงาน 25 ปีวันเยาวชน พลังพัฒนาชาติ ร่วมสร้างวิถีประชาธิปไตย โดยตัวแทนเยาวชน เสนอให้ผู้ใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และขยายโอกาสให้กับเด็กชนบทมากขึ้น รวมถึงการฝึกให้เยาวชนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บนพื้นฐานประชาธิปไตยและผู้ใหญ่ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง

ขณะที่ผู้ใหญ่ที่ร่วมวงเสวนา ยอมรับว่า สังคมปัจจุบันมีสิ่งหล่อแหลมที่อาจทำให้เยาวชนหลงเดินทางผิดๆ โดยจะต้องเริ่มการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่ โดยจะต้องเชื่อมั่น และเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรร โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมกันนี้ควรใช้สถานการณ์ความทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการคิดวิเคราะห์ว่าวิถีประชาธิปไตยที่ดีควรเป็นอย่างไร

สำหรับมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จะครบรอบ 25 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ และมีคำขวัญว่า "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ" ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายนนี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน