เครือข่ายผู้บริโภคชมรัฐบาลช่วยผลักดันร่าง พรบ.องค์การอิสระ

เครือข่ายผู้บริโภคชมรัฐบาลช่วยผลักดันร่าง พรบ.องค์การอิสระ

เครือข่ายผู้บริโภคชมรัฐบาลช่วยผลักดันร่าง พรบ.องค์การอิสระ

รูปข่าว : เครือข่ายผู้บริโภคชมรัฐบาลช่วยผลักดันร่าง พรบ.องค์การอิสระ

เครือข่ายผู้บริโภคชมรัฐบาลช่วยผลักดันร่าง พรบ.องค์การอิสระ


เครือข่ายผู้บริโภคชื่นชมรัฐบาลหลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 1 หลังจากที่รอคอยมาถึง 13 ปี โดยเชื่อว่าองค์กรอิสระนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงหลังจากสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการวาระ 1 สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นกฎหมายที่ภาคประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอต่อรัฐสภาตั้งแต่ปี 2540 แต่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เพราะปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ดังนั้น การที่รัฐบาลชุดนี้ผลักดันถือว่าจะเป็นต่อผู้บริโภค

สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2540 ในมาตรา 57 และรัฐธรรมนูญปี2550 ใน มาตรา 61 ที่ระบุให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ ในการตรา และบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ และตรวจสอบการกระทำที่ละเมิด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้ง 54 คน ซึ่งมีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยจำนวน 18 คน จะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ โดยประเด็นที่คาดว่าจะถูกถกเถียงกันมาก ได้แก่ ที่มาของคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระนี้ และที่มาของงบประมาณว่าจะได้มาอย่างไร


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน