สภาฯรับหลักการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ

สภาฯรับหลักการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ

สภาฯรับหลักการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ

รูปข่าว : สภาฯรับหลักการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ

สภาฯรับหลักการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ โดยกฏหมายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีสวัสดิการในลักษณะการออมเงินในช่วงสูงวัย

ส.ส.รัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายเห็นด้วยกับหลักการของกฏหมายการออมแห่งชาติ แม้ว่าจะถือเป็นโยบายรัฐสวัสดิการของรัฐบาลโดยที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 338 เสียงก่อนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรญัตติในขั้นตอนต่อไป

ก่อนการลงมติ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายผลประโยชน์และเงินสมทบให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติจะมีผลตลอดชีวิต

นอกจากนี้หากมีสมาชิกเกิดทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปีก็สามารถถอนเงินสะสมออกไปใช้ก่อนได้ ส่วนของการนำเงินของกองทุนไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น รมว.คลังยืนยันว่า จะมีการประเมินความเสี่ยงในหลักทัพย์ที่จะลงทุนโดยในขั้นตอนของกรรมาธิการจะมีการทบทวนเรื่องสัดส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความเสี่ยงอีกครั้ง

สำหรับร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ มีสาระสำคัญ คือจัดตั้งกองทุนให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปีซึ่งไม่อยู่ในระบบราชการหรือได้รับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการที่มีอยู่แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมจ่ายเงินสมทบแบบการออมตั้งแต่ 100-1,000บาทต่อเดือนโดยรัฐจะจ่ายสมทบเงินให้อีกส่วนหนึ่งโดยกฎหมายฉบับนี้จะคล้ายกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาคเอกชนแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน