ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง.

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง.

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง.

รูปข่าว : ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง.

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง.

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง “คุณหญิงจารุวรรณ” กรณียกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง “พิศิษฐ์” เป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ “พิศิษฐ์” รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง.จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษา ในการเพิกถอนคำสั่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง. ที่ 184 /2553 ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรณียกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยศาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคุณหญิงจารุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการ สตง. นับตั้งแต่ มีอายุครบ 65 ปี ตามบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2542 จึงไม่มีอำนาจออกสั่งในภายหลังได้

ส่วนข้ออ้างที่คุณหญิงจารุวรรณ ระบุว่าหากไม่ดำรงตำแหน่งต่อไป จะทำให้เกิดความข้ดข้องในการบริหารงานบุคคลของ สตง. นั้น ศาลเห็นว่า เมื่อมีคำสั่งตั้งรองผู้ว่าการ สตง. เป็นรักษาการผู้ว่าการ สตง.แล้ว ตามกฎหมายย่อมมีอำนาจหน้าที่เสมือนเป็นผู้ว่าฯ สตง.โดยสมบูรณ์ ศาลจึงพิพากษาให้ทุเลาคำสั่งให้นายพิศิษฐ์ ทำหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าการสตง. ต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งทำให้นายพิศษฐ์มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเสมือนผู้ว่าการสตง. ในการทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ได้

ขณะที่นายสุวัฒน์ อภัยภักดิ์ ทนายความคุณหญิงจารุวรรณ เตรียมยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาต่อศาลปกครองสุงสุด ภายใน 7 วัน ซึ่งการพิจารณาคดีวันนี้คุณหญิงจารุวรรณ พร้อมทีมทนายความเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาในช่วงเช้า แต่เมื่อศาลนัดฟังคำพิพากษาในช่วงบ่าย คุณหญิงจารุวรรณ ไม่ได้อยู่ร่วมรับฟังคำพิพากษา โดยมอบอำนาจให้ทีมทนายความเข้ารับฟังแทนแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน