กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดรับฟังความเห็นภาคอีสาน

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดรับฟังความเห็นภาคอีสาน

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดรับฟังความเห็นภาคอีสาน

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดรับฟังความเห็นภาคอีสาน

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดรับฟังความเห็นภาคอีสาน ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนกลายเป็นประเด็นหลักที่ตัวแทนองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน เตรียมเสนอผ่านเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น ในวันนี้ (23 พ.ค.2558) ขณะที่ตัวแทนองค์กรชุมชนสะท้อนว่า ผู้แทนหรือนายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้ง เพื่อยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตย

เนื่องด้วยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญใน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.2558 เพื่อชี้แจงเนื้อหาหลังจากร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จสิ้น โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญ” พร้อมจะมีการชี้แจงจากกรรมาธิการที่รับผิดชอบร่างเนื้อหาในภาคต่างๆของรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกันข้อเสนอตัวแทนองค์กรชุมชนเตรียมเสนอกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิชุมชน ต่อการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมยังสนับสนุน พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน ที่บรรจุไว้ในหมวดการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ยังอยากให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง ที่เป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมทั้ง ส.ส.ควรมีคุณสมบัติซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติการทุจริต เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ

สำหรับเวทีที่ จ.ขอนแก่น มีเงื่อนไขการรับฟังความเห็นที่ต่างกันไป เพราะเป็นการรับฟังความเห็นหลังจากที่ สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วและใกล้ช่วงเวลาสิ้นสุดการยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าประเด็นหลายประเด็นจะได้รับการสะท้อนจากประชาชน เช่นเดียวกับประเด็นที่มีการจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะระบบการเมืองที่บรรจุไว้ในหมวดการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


กลับขึ้นด้านบน