ความหวังผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์

ความหวังผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์

ความหวังผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์

รูปข่าว : ความหวังผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์

ความหวังผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยที่รัฐไม่มีสวัสดิการรองรับ ปัญหาที่ตามมากคือภาระค่าใช้จ่ายทั้งของตัวเองและครอบครัว ที่ผ่านมาอาจจะมีนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นประชานิยมมากกว่ารัฐสวัสดิการ ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติเครือข่ายภาคประชาชนจึงขับเคลื่อนเรื่องนี้อีกครั้ง

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายนของทุกปี เป็นอีกช่วงเวลาที่ทำให้หลายครอบครัวมีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ภาพเช่นนั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับนางอุปถัมภ์ ไกรฤกษ์ วัย 87 ปี อดีตข้าราชการครู วัย 87 ปี เนื่องจากไม่มีลูกหลาน จึงเลือกใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคมากว่า 6 ปี และกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่บ้านบางแคจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมเดียวที่ทำให้เธอมีความสุขในช่วงนี้ แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนไปส่งผลให้ลูกหลานทำงานไกลบ้านต้องห่างเหินครอบครัวเป็นอุปสรรคที่นางอุปถัมภ์อยากให้ผู้สูงอายุทุกคนทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีผลต่อการดำเนินชีวิต

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกัน นักวิชาการด้านเด็กและครอบครัว มองว่าส่งผลให้สถาบันครอบครัว การอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของไทยถูกละเลย มีผลให้ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง และผู้สูงอายุยังต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกหลานทั้งที่อยู่ในวัยที่ควรจะได้พักผ่อน

ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่าปี 2558 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 10,351,200 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2573 หรืออีก 15 ปี ข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 17,581,000 คน หรือทุกๆ 5 ปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านคน


กลับขึ้นด้านบน