ผบ.ตร.สั่งตร.ทั่วประเทศจับตาขายสลากฯงวด16มิ.ย.ห้ามเกิน80บาท

ผบ.ตร.สั่งตร.ทั่วประเทศจับตาขายสลากฯงวด16มิ.ย.ห้ามเกิน80บาท

ผบ.ตร.สั่งตร.ทั่วประเทศจับตาขายสลากฯงวด16มิ.ย.ห้ามเกิน80บาท

รูปข่าว : ผบ.ตร.สั่งตร.ทั่วประเทศจับตาขายสลากฯงวด16มิ.ย.ห้ามเกิน80บาท

ผบ.ตร.สั่งตร.ทั่วประเทศจับตาขายสลากฯงวด16มิ.ย.ห้ามเกิน80บาท ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจทุกหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งด่วนที่สุดวิทยุในราชการ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ถึงผบช.ภ. 1 - 9, ศชต., ก., สยศ.ตร. และ หน.ฝอ.ศปก.ตร.โดยในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า "ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนด และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติที่ 11/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตามที่อ้างถึงไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด จึงกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้ เข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายตามที่อ้างถึงไว้โดยเคร่งครัด ให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการบังคับใช้กฎหมายตามที่อ้างไว้โดยเคร่งครัด 
 
กรณีที่พบว่ามีการกระทำนี้เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสัญญานั้นเดิมการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบเพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 11/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 แจ้งมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


กลับขึ้นด้านบน