บอร์ดทอท.ไฟเขียวพัฒนาสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง รองรับผู้โดยสารปี 63 ถึง 71 ล้านคน

บอร์ดทอท.ไฟเขียวพัฒนาสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง รองรับผู้โดยสารปี 63 ถึง 71 ล้านคน

บอร์ดทอท.ไฟเขียวพัฒนาสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง รองรับผู้โดยสารปี 63 ถึง 71 ล้านคน

รูปข่าว : บอร์ดทอท.ไฟเขียวพัฒนาสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง รองรับผู้โดยสารปี 63 ถึง 71 ล้านคน

บอร์ดทอท.ไฟเขียวพัฒนาสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ทั้งทางวิ่ง ทางขับ หลุมจอด อาคารผู้โดยสาร และสาธารณูปโภค คาดรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนตั้งแต่ปี 2563 มาถึง71 ล้านคน

วันนี้ (17 ก.พ.) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 3/2559 วันนี้ที่จ.เชียงใหม่ ซึ่งผลการประชุมมีดังนี้ 1.คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การพัฒนา ทสภ.และ ทดม.ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ 12 นโยบายกระทรวงคมนาคม วิสัยทัศน์องค์กร รวมถึงเพื่อให้ท่าอากาศยานมีความยั่งยืนในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ผู้โดยสาร รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนาให้มีความสมดุลทั้ง Airside และ Landside โดยได้มีการศึกษาจากแผนแม่บทเดิมในปี 2546 ซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่าจะใช้ ทสภ.เพียงแห่งเดียวในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ (Single Airport)

 

นอกจากนี้ยังนำเสนอการศึกษาขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบันของทสภ.ได้แก่ ระบบทางวิ่ง ทางขับ หลุมจอดอากาศยาน อาคารผู้โดยสาร การคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งพบว่าในปี 2563, 2568 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวน 71.38 ล้านคน และ 86.18 ล้านคน ตามลำดับ และจะสูงเพิ่มขึ้น โดยในปี 2578 คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารถึง 120.30 ล้านคน สำหรับเที่ยวบินในปี 2563 และ 2568 มีเที่ยวบินจำนวน 393,785 และ 449,044 เที่ยวบิน ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นจนถึงในปี 2578 มีเที่ยวบินถึง 561,332 เที่ยวบิน

ทางด้านสินค้าปี 2563 และ 2568 มีสินค้ารวม 1.39 และ 1.54 ล้านตัน ตามลำดับ และในปี 2578 จะมีปริมาณ 1.89 ล้านตัน การศึกษาทางด้านความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ทสภ.พบว่ามีความต้องการการพัฒนาทั้งทางด้าน Airside และ Landside รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่สูงขึ้น โดยได้จัดทำแผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทสภ.แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1.1 แผนพัฒนา ทสภ.ระยะสั้น เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนา ทสภ.ซึ่ง ทอท.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติมีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา ทสภ.ให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ไม่น้อยกว่า 79 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับได้จนถึงปี พ.ศ.2568 โดยในกลุ่มงาน Airside ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 งานปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับลานจอดอากาศยาน งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 14 หลุมจอดพร้อมระบบทางขับ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายไปยังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ในกลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร จะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบิน A, B

 

1.2 แผนพัฒนา ทสภ.ระยะกลาง เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาระยะสั้น มีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา ทสภ.ให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ไม่น้อยกว่า 89 เที่ยวบินต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 105 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2573 ในกลุ่มงาน Airside ประกอบด้วยงานก่อสร้าง ลานจอดอากาศยาน จำนวน 14 หลุมจอดพร้อมระบบทางขับ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายด้านทิศใต้ และการปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับทางวิ่งเส้นที่ 4 เป็นต้น ส่วนกลุ่มงานอาคารผู้โดยสารมีกลุ่มงานอาคารผู้โดยสารมีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2

1.3 แผนพัฒนา ทสภ.ระยะยาว เป็นการดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาระยะกลาง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา ทสภ.ให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ไม่น้อยกว่า 99 เที่ยวบินต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับได้จนถึงปี พ.ศ.2578 ในกลุ่มงาน Airside มีงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารมีงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศใต้ เป็นต้น

นอกจากนั้นจะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับควบคู่ไปด้วย รวมทั้งยังมีการจัดผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทสภ.อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ ทอท.ให้การเห็นชอบแล้ว ทอท.จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน