"สุวพันธุ์" แจงข้อเสนอ ครม.ใช้รัฐธรรมนูญ 2 ช่วง ขอ กรธ.-สังคม ช่วยคิด

"สุวพันธุ์" แจงข้อเสนอ ครม.ใช้รัฐธรรมนูญ 2 ช่วง ขอ กรธ.-สังคม ช่วยคิด

"สุวพันธุ์" แจงข้อเสนอ ครม.ใช้รัฐธรรมนูญ 2 ช่วง ขอ กรธ.-สังคม ช่วยคิด

รูปข่าว : "สุวพันธุ์" แจงข้อเสนอ ครม.ใช้รัฐธรรมนูญ 2 ช่วง ขอ กรธ.-สังคม ช่วยคิด

กรธ.อยู่ระหว่างปรับเนื้อหาสิทธิชุมชน ที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ รธน.ปี 2550 ขณะที่ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันข้อเสนอบังคับใชัรัฐธรรมนูญ 2 ช่วง เป็นของรัฐบาล แต่ให้สิทธิ กรธ.และสังคมช่วยพิจารณาถึงความเป็นไปได้

วันนี้ (19 ก.พ.2559) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า 1 ใน 16 ข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลส่งกลับไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีเรื่องของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 2 ช่วงเวลาจริง เพื่อป้องกันบ้านเมืองเกิดความโกลาหลหรือไม่สงบเรียบร้อยในช่วงเปลี่ยนผ่าน และไม่ให้การสร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศต้องสะดุด โดยช่วงแรก คือ ช่วงเฉพาะกิจหรือเฉพาะกาลในระยะแรก ซึ่งอาจไม่ยาวนาน โดยใช้หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งเสมือนข้อยกเว้นตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่อยู่บนพื้นฐานการปกครองของระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง ส.ส.ในระดับหนึ่งอย่างมีดุลยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่าน และช่วงที่ 2 จะใช้รัฐธรรมนูญปกติ สอดคล้องกับหลักสากล แต่นายสุวพันธุ์ ระบุว่า ครม.ไม่ได้กำหนดรายละเอียดของการดำเนินการตามข้อเสนอ แต่ให้ กรธ.และสังคมช่วยกันพิจารณาถึงแนวทางที่เป็นไปได้

ด้านนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ยังไม่แสดงความเห็นถึงข้อเสนอเรื่องการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 2 ช่วงเวลาของ ครม.โดยวันนี้ ประธาน กรธ.ได้ไปชี้แจงความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบก โดยอธิบายถึงระบบเลือกตั้ง ส.ส. แบบจัดสรรปันส่วนผสม และกลไกของ กกต.ที่มีประสิทธิภาพ และการตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตสำหรับผู้ทุจริตเลือกตั้ง รวมถึงการได้มาของ ส.ว.ที่ไม่อยู่ภายใต้พรรคการเมืองโดยการเลือกตั้งทางอ้อม

ส่วนการปรองดองนั้น ประธาน กรธ.ชี้แจงว่าได้วางกลไกทั้งหมดเพื่อให้เกิดการปรองดองเป็นระยะ ไม่ให้เกิดทางตัน ขณะที่การปฏิรูปก็เป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จำเป็นต้องดำเนินการใน 2 เรื่อง คือ การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้การพิจารณทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้อยู่ที่หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งมีข้อเสนอให้ปรับบทบัญญัติเรื่องสิทธิให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชนที่หลายฝ่ายต้องการให้คงบทบัญญัติไว้เหมือนในรัฐธรรมนูญปี 2550

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของ สปท.ที่มี พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็นประธาน ประชุมเช้านี้ เพื่อพิจารณาปรับแก้ตามข้อกังวลจากที่ประชุม สปท.ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ เช่นการให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 สมัย การเพิ่มการมึส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดยุทธศาสตร์ และการปรับจากการตรวจสอบ เป็นการติดตามและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

กลับขึ้นด้านบน