ห่วง "ภัยแล้ง" ทำหนี้สินเกษตรกรพุ่ง วอนรัฐแร่งแก้ปัญหาระยะยาว

ห่วง "ภัยแล้ง" ทำหนี้สินเกษตรกรพุ่ง วอนรัฐแร่งแก้ปัญหาระยะยาว

ห่วง "ภัยแล้ง" ทำหนี้สินเกษตรกรพุ่ง วอนรัฐแร่งแก้ปัญหาระยะยาว

รูปข่าว : ห่วง "ภัยแล้ง" ทำหนี้สินเกษตรกรพุ่ง วอนรัฐแร่งแก้ปัญหาระยะยาว

นักวิชาการห่วงปัญหาภัยแล้งส่งผลหนี้สินเกษตรกรพุ่งสูง เรียกร้องรัฐบาลพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวอย่างรอบคอบ ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเจ้าหน้าที่ประเมินผลกระทบภัยแล้ง 62 จังหวัดทั่วประเทศ

วันนี้ (4 มี.ค.) นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งปี 2558 ต่อเนื่อง 2559 ว่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว 2,860,000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 270,000 ราย เนื่องจากไม่สามารถปลูกพืชและทำนาได้ตามฤดูกาล เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกรโดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตรแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีมาตรการจ้างงานของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ก็ช่วยได้ระยะหนึ่งเท่านั้น ขณะเดียวกันมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเกษตรกรยังขาดความรู้

ทั้งนี้การใช้น้ำในประเทศมีแนวโน้มแต่จะเพิ่มมากขึ้นทำให้นายกัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความกังวลว่า หากรัฐบาลยังไม่มี แนวทางรับมืออย่างรอบคอบจะทำให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ด้านนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านรายงานข้อมูลประชากร ข้อมูลน้ำอุปโภคบริโภค สภาพพื้นที่ไปจนถึงแหล่งน้ำในพื้นที่และคาดการณ์การขาดน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ 62 จังหวัด ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ที่ไม่ประสบปัญหาน้ำแล้ง กลับมายังกระทรวงในวันที่ 7 มี.ค. 2559 เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์ทั้งหมดมาวางแผนบริหารจัดการและเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป หลังคาดการณ์ว่าภัยแล้งมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นและต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษาคม

 

กลับขึ้นด้านบน