"ไพบูลย์" ยืนยันเป็นอำนาจนายกฯ ทูลเกล้านามพระสังฆราช-ชี้ไม่มีเวลาเร่งรัด

"ไพบูลย์" ยืนยันเป็นอำนาจนายกฯ ทูลเกล้านามพระสังฆราช-ชี้ไม่มีเวลาเร่งรัด

"ไพบูลย์" ยืนยันเป็นอำนาจนายกฯ ทูลเกล้านามพระสังฆราช-ชี้ไม่มีเวลาเร่งรัด

รูปข่าว : "ไพบูลย์" ยืนยันเป็นอำนาจนายกฯ ทูลเกล้านามพระสังฆราช-ชี้ไม่มีเวลาเร่งรัด

อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนายืนยันการเสนอพระนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกล้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุไม่จำเป็นต้องเร่งรัดเวลา

วันนี้ (4 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.มโน เลาหวณิช อดีตกรรมการปฏิรูปแนวทางฯ แถลงถึงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยย้ำว่าอำนาจตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกล้าเป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงเป็นการย้ำชัดว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี มติของมหาเถรสมาคมเห็นชอบสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงเป็นการกระทำไม่เป็นตามขั้นตอน

นอกจากนี้ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช กฎหมายคณะสงฆ์ไทยก็มิได้กำหนดระยะเวลาไว้ จึงไม่จำเป็นต้องเร่งรัดเวลา โดยสมควรรอให้คดีของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีความชัดเจนก่อน หากยังมีคดีความ หรือทำผิดพระธรรมวินัย ก็ไม่สมควรปฏิบัติหน้าที่ได้

กลับขึ้นด้านบน