50 : 50 เรียกร้องกำหนดสัดส่วนหญิงชายมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

50 : 50 เรียกร้องกำหนดสัดส่วนหญิงชายมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

50 : 50 เรียกร้องกำหนดสัดส่วนหญิงชายมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

รูปข่าว : 50 : 50 เรียกร้องกำหนดสัดส่วนหญิงชายมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

วันสตรีสากล 8 มีนาคมปีนี้ มีข้อเรียกร้อง เรื่องสิทธิและประโยชน์ที่ผู้หญิงควรได้รับเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม และสอดคล้องกับการรณรงค์ขององค์กรสตรีทั่วโลก

วันนี้ (8 มี.ค.2559) ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย และกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ได้ประกาศข้อเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากลปี 2559 ต่อรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดสัดส่วนหญิงชาย 50 ต่อ 50 ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในทุกมิติและทุกระดับ และบรรจุสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงนโยบายพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และให้มีผลผูกพันต่อนโยบายของทุกรัฐบาล นอกจากนี้่ยังเรียกร้องสนับสนุนให้รัฐบาลพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการครอบคลุมบุตรหลานอย่างทั่วถึงในชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐและเอกชน รองรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรืออนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดาในการรับสวัสดิการค่าจ้างในช่วงลาคลอดบุตร รวมถึงความมั่นคงของรัฐในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน และรัฐต้องยอมและเคารพแรงงานหญิงตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO

นางสุนีย์ ไชยรส ผู้ประสานงานร่วมกลุ่มขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่า ข้อเรียกร้องการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ต่อผู้หญิงเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์ต่อทุกกลุ่มในสังคม

ในงานวันสตรีสากลยังมีการแสดงกิจกรรมของกลุ่มองค์กรสตรีเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มแรงงานสตรี แต่หากมีการรวมพลังของกลุ่มสตรีโดยไม่หยุดนิ่งกับปัญหา จะทำให้มีทางออกและการแก้ไข จากนี้กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีจะยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลต่อไป

กลับขึ้นด้านบน