ก.คลังแก้ ก.ม.สร้างวินัยการเงินการคลัง ป้องกันนำภาษีไปใช้ไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ

ก.คลังแก้ ก.ม.สร้างวินัยการเงินการคลัง ป้องกันนำภาษีไปใช้ไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ

ก.คลังแก้ ก.ม.สร้างวินัยการเงินการคลัง ป้องกันนำภาษีไปใช้ไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ

รูปข่าว : ก.คลังแก้ ก.ม.สร้างวินัยการเงินการคลัง ป้องกันนำภาษีไปใช้ไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ

กระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายสร้างวินัยการเงินการคลังป้องกันการนำเงินภาษีไปใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ แต่ในส่วนองค์กรที่ได้รับเงินจัดสรรตามกฎหมายเดิมไม่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (18 มี.ค.2559) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะทำให้การบริหารการเงินการคลังของประเทศ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เงินนอกงบประมาณ จะมีการควบคุมและจำกัด ไม่ให้เป็นภาระการเงินการคลังของประเทศในภายหลัง โดยร่าง พ.ร.บ.กำหนดการใช้เงินนอกงบประมาณ จะทำได้ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ คือเพื่อการฟื้นฟูจากการก่อการร้ายหรือวินาศกรรม, เพื่อการฟื้นฟูจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณรายจ่าย

ทั้งนี้ การใช้เงินจากการเก็บภาษีเพิ่มพิเศษของหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กองทุนกีฬา และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ได้เงินภาษี 2% จากภาษีสุราและบุหรี่ของกรมสรรพสามิต ต่อไปจะไม่สามารถดำเนินการได้ และการใช้เงินกำหนดว่าต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณ หรือปีละ 20,000-30,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน 3 กองทุนที่เก็บภาษีพิเศษเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาท

นายกฤษฎา กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการจัดสรรที่ได้ดำเนินไปแล้ว แต่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางใหม่ขึ้น ในมาตรา 11 ของร่างกฎหมายระบุว่า "บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น"

ขณะที่มาตรา 14 ระบุว่า การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทำได้ แต่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด จะกระทำได้แต่อาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น โดยให้คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาสนับสนุนเสถียรภาพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

กลับขึ้นด้านบน