นายกฯแจงปลดล็อกEIA หวังเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์-วอนปชช.ร่วมกันประหยัดน้ำ

นายกฯแจงปลดล็อกEIA หวังเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์-วอนปชช.ร่วมกันประหยัดน้ำ

นายกฯแจงปลดล็อกEIA หวังเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์-วอนปชช.ร่วมกันประหยัดน้ำ

รูปข่าว : นายกฯแจงปลดล็อกEIA หวังเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์-วอนปชช.ร่วมกันประหยัดน้ำ

หัวหน้าคสช.แจง ออกกฎหมายปลดล็อก EIA หวังเดินคู่ขนานโครงการเมกะโปรเจกต์พร้อมกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำ

วันนี้ ( 18 มี.ค.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 2559 เวลา 20.15 น. ดังนี้

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก ซึ่งก็นับว่าเป็น 1 ในความท้าทายของโลก ในปัจจุบันนะครับ เพื่อจะได้สร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน ถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์อย่างประหยัด และยั่งยืนนะครับ ทั้งโลกต่างมีความกังวลในสถานการณ์น้ำ ในมิติต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแหล่งน้ำและผืนป่าต้นน้ำ, การเข้าถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ-น้ำใต้ดิน-แหล่งน้ำสะอาด, การปนเปื้อนแหล่งน้ำจากสารเคมี-โรงงานอุตสาหกรรม-ขยะมูลฝอย-การขับถ่ายของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ ล้วนมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้ ที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตประจำวันของสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช

เพราะงั้นผมอยากให้นึกถึงนะครับว่าปวงชนชาวไทยเราโชคดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเป็นห่วงเป็นใย ดูแลพสกนิกรชาวไทย และประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมเสมอมา ดังพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใจความตอนหนึ่ง สรุปได้ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ พระราชินีจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ และพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ พระราชินีจะสร้างป่า” ต้องนึกถึงคำเหล่านี้นะครับ ที่ทรงพระราช ทานไว้ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานัปการ ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ทั้ง 2 พระองค์ เช่น โครงการฝนหลวง, โครงการแก้มลิง,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-เขื่อนคลองท่าด่าน-เขื่อนขุนด่านปราการชล, โครงการป่ารักน้ำ, ฝายขนาดเล็ก ซึ่งในวันนี้เราเรียกว่า ฝายประชารัฐ, โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย, การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา, กังหันน้ำชัยพัฒนา, โครงการปลูกป่า อนุรักษ์ป่า, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ , โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า โครงการธนาคารอาหารชุมชน นะครับ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทรงพระราชทานไว้แล้ว

วันนี้ เราต้องร่วมกัน แสดงความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึก ว่านอกจากการอนุรักษ์น้ำ ด้วยการประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้ว เราคงต้องรักษาความสะอาดแหล่งน้ำไว้ด้วยนะครับ โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สารพิษลงสู่แม่น้ำลำธาร รวมทั้งช่วยกันปลูกป่า รักษาต้นน้ำลำธาร ไว้ให้กับลูกหลาน สร้างความยั่งยืนให้กับชนรุ่นหลังด้วย นะครับ

ในส่วนของรัฐบาลได้มีการปฏิรูปแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการทั้งระบบจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ 10 ปีนะครับ แล้วก็ทำไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่ได้ผูกพันงบประมาณไว้ทั้งหมดเช่นที่ผ่านมานะครับ เราจะขยายผลจากแนวทางของทั้ง 2 พระองค์ ทรงพะราชทานไว้ จะให้ครอบคลุม

(1) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

(2) การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในเรื่องของการจัดทำประปาหมู่บ้าน โรงเรียนต่างๆ นะครับ ชุมชน ชนบทให้ครบ

(3) การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำภาคการผลิต ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ น้ำบาดาล สระน้ำชุมชน ฝายประชารัฐนะครับ

(4) การป้องกันอุทกภัย ด้วยการฟื้นฟูทางน้ำ ขุดลอกคูคลอง การจัดทำผังเมืองที่สอดคล้อง โดยไม่สร้างถนนให้ขวางทางน้ำนะครับ หรือสร้างชุมชนใหม่ขวางทางน้ำเหล่านั่นนะครับ (5) การจัดการคุณภาพน้ำ แม่น้ำลำธาร และการบริหารจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ผลักดันน้ำเค็ม และ

(6) การบริหารจัดการน้ำ ทั้งนอกและในเขตชลประทาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรน้ำนั้น มีอยู่อย่างจำกัดนะครับ น้ำต้นทุนจำกัด จำนวนประชากรเราเพิ่มขึ้นทุกปี การปลูกพืชต่างๆ นั้นใช้น้ำมากขึ้นทุกปีนะครับ แล้วก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเข้าไปอีก ประกอบกับภาวะโลกร้อนด้วย ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง เชื่อมโยงกับวงจรน้ำของประเทศและของโลกทั้งสิ้น

(7) การบริหารจัดการที่ดินอย่างบูรณาการนะครับ ที่เราทำในรัฐบาลนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีความเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าด้วยอย่างยั่งยืนนะครับ

เรากำลังเร่งปรับแผนให้สอดคล้องกับวันนี้ ซึ่งแล้งมากขึ้น แล้วก็พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนนะครับ แล้วผลิตน้ำประปา น้ำอุปโภค บริโภค เดือดร้อนเข้าไปอีก เพราะงั้นเราได้มีการประมาณการ ไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้ก็ชี้แจงมาโดยตลอดนะครับ ได้แจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจนะครับว่าทำอย่างไร เราจะทำให้บ้านของเรา เมืองของเรา ประชาชนของเรานั้นมีน้ำไว้ใช้มากขึ้นวันนี้ อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับ เพระว่าทุกคนราบดีว่าน้ำต้นทุนมีน้อย ป่าเราถูกบุกรุกมากนะครับ ป่าต้นน้ำก็น้อยลงนะครับ ฝนตกน้อย แหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อการเก็บกักน้ำฤดูฝนที่ผ่านมามีไม่เพียงพอนะครับ ซึ่งต่อเนื่องมาจากก่อนๆ หน้านั้นนะครับ ระบบส่งน้ำบางส่วนที่ทำกันมายังไม่ตรงกับพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำ ไม่มีการจัดระเบียบพื้นที่ใช้น้ำนะครับ

เราจำเป็นต้องหามาตรการลดความเสี่ยงในวันข้างหน้า โดยร่วมมือกันในเรื่องต่อไปนี้นะครับ (1) ประชาชน/เกษตรกร ต้องร่วมมือกัน ทั้งการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ในภาคการผลิตทั้งเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศน์ โดยเราต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนกับ “น้ำกิน น้ำใช้” ไว้ก่อนนะครับ ต้องรักษาไว้ให้ได้ถึงฤดูฝนหน้า ดังนั้นภาคการเกษตรก็ต้องปรับพฤติกรรมในการปลูกพืช เช่นการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแต่มีมูลค่าผลผลิตสูงนะครับ ทดแทนการปลูกแบบเดิม

(2) การเร่งขุดลอกคูคลอง สร้างแก้มลิง – ฝายประชารัฐ สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ กระจายทุกพื้นที่ รอรับน้ำฝนฤดูฝนหน้า

(3) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศใหม่ ทั้งหมด โดยปรับสัดส่วนรายได้ ไม่ให้มาจากการส่งออกทางภาคเกษตร แต่เพียงอย่างเดียว หรืออื่นๆ ด้วยนะครับ ฝากไว้อย่างเดียวไม่ได้แล้ว ตอนนี้

(4) เร่งการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรม ผลิตเอง แปรรูป เพิ่มมูลค่า ผลิตใช้ในประเทศก่อนตามความต้องการ ที่เหลือเราก็ส่งออกนะครับ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสามารถแข่งขันราคาได้ในตลาดโลก

(5) การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตร โดยจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ การผลิตที่เรียกว่าดีมานด์ – ซับพลายนะครับ ในประเทศ ลดการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ข้าว อ้อย มันสัมปะหลัง ยางพารา ในลักษณะวัตถุดิบ แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะต้นทุนเราสูงกว่า การผลิตใช้น้ำมากกว่า ราคาขายเราก็ไปลดราคา แข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้ ก็ทำให้เกิดการขาดทุน แล้วก็คนไม่สนใจที่จะซื้อของจากเราเพราะราคาสูง ถ้าขายราคาต่ำ เกษตรกรก็ไม่มีรายได้ นี่พันกันไปทั้งหมดนะครับ

ผมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลำบากในระยะต่อไป ถ้าเราเข้าใจกันในประเด็นนี้ ก็จะดีขึ้นนะครับ เพราะถ้าหากเราไม่แก้ไขแล้ว จะกระทบรายได้ของประเทศ รายได้ของประชาชน เกษตรกร จาก ผลกระทบจากภัยแล้งนะครับ แล้วก็สภาพลมฟ้าอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ในทศวรรษต่อไป เรื่องเหล่านี้เป็นความท้าทายของประเทศไทยนะครับ คนไทย ว่าเราจะผ่านปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรหรือไม่ เราจะมาต่อต้าน ขัดแย้ง แย่งน้ำใช้กันวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ทุกคนต้องการน้ำ มากๆเพื่อจะเพาะปลูกอย่างเดียว คงไม่ได้แล้ว เดี๋ยวน้ำประปา น้ำบริโภค อุปโภค ไม่มีอีกจะทำยังไง ทุกอย่างมีผลกระทบกับคนทั้ง 70 ล้านทั้งคน ทั้งสัตว์ ทั้งพืชด้วยนะ เพราะงั้นเรามีหลากหลายสาขาอาชีพนะครับ ก็ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกัน และทุกตนอาจจะต้องนำน้ำ ที่ใช้แล้ว มาปรับปรุง แล้วก็นำมาใช้ใหม่ วันนี้ก็ช่วยกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณ

เรื่องที่ผมอยากสร้างความเข้าใจในวันนี้เพิ่มเติม

1. กรณีที่กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีการยื่นเรื่องขอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลตามกฎหมายเมื่อ 5 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา เหตุผลนั้น เราจะต้องมีการพัฒนานะครับผู้ประกอบการธุรกิจ รปภ.จำนวนมาก แต่มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน เพื่ออนาคตด้วยนะครับเพื่อจะให้การบริการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน เอกชนต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพ เพราะว่ามีความใกล้ชิดนะครับ เกี่ยวข้อง แล้วก็ทำให้ประชาชนไว้วางใจนะครับ

ในการใช้ รปภ. เหล่านี้ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เราจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานของบริษัท และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน รปภ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ เพือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ผมไม่มีเจตนาสร้างความลำบากแก่ผู้ประกอบการ หรือพนักงาน รปภ. ก็ขอความร่วมมือนะครับ เป็นภาระเพิ่มเติมเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ระยะยาวนะครับ ประเด็นสัญคือ (1) บริษัท รปภ. ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับ มีใบอนุญาต และปฏิบัติตามมาตรฐานการ รปภ. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ด้วย

(2) พนักงาน รปภ. ต้องมีสัญชาติไทย จบ ม.3 อันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมาย วันนี้ก็ยังมีคนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ม. 3 ก็ต้องมาดูกันว่าจะทำอย่างไร แต่อนาคตน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น วันนี้อาจจะต้องมาทบทวนกันตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ขอให้บริษัทต่างๆ นะครับ ได้ผ่อนผันให้ทำงานตรงนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยว กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความมั่นคงจะหารือกันอีกทีนะครับว่า ตรงนี้จะทำกันอย่างไร อย่าให้ใครเดือดร้อนนะครับ แต่ทุกคนต้องปรับปรุงตัวเองด้วย อาจจะต้องมีหลักสูตรอบรม รปภ. เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีใบรับรองใบอนุญาต

สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้วนะครับ แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไปใหม่นะครับ จะทำอย่างไร คนมาใหม่จะทำอย่างไร มีเวลาเปลี่ยนผ่านเท่าไร ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมในคดีร้ายแรง ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ติดยาเสพติด วิกลจริต เหล่านี้เป็นต้นนะครับ เป็นอย่างนี้ก็ไปดูแลใครไม่ได้อยู่แล้ว

ไม่อยากให้ทุกคนนั้นใช้ไปขัดแย้งนะครับ หรือเข้าใจผิดรัฐบาล เราต้องการยกระดับมาตรฐาน ทุกอย่างต้องยกหมด ทุกอย่าง มาตรฐานเราค่อนข้างต่ำนะครับ ทุกเรื่องเลย วันนี้เราพยายามทำให้ดีขึ้น แต่แน่นอน ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขกันไปซิครับนะ วันนี้ผมรับฟังทุกอันอยู่แล้ววันนี้ก็อยากทำให้เกิดการยอมรับนะครับ ผมทราบดีว่าพนักงาน รปภ.นั้น เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจซึ่งไม่สามารถไปดูแลได้ทั้งหมดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเรามีบทยกเว้นบางเรื่องไว้แล้ว แล้วเราจะดูแลในมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้นะครับ ก็ขอให้ใจเย็นๆ นิดหนึ่งนะครับ บริษัทต่างๆ ก็ขอว่าอย่าเพิ่งไล่ใครออก เดี๋ยวผมจะให้ตรวจสอบด้วยนะครับ เราจะต้องพิจารณาหามาตราการในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนี้ให้ได้นะครับ ขอให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย

เรื่องที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลและ คสช. ได้มีการปลดล็อคเงื่อนเวลา ที่เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าโครงการต่างๆ ของประเทศ มีหลายโครงการนะครับต้องล่าช้า 5 ปี 10 ปีมาแล้ว ทำไม่ได้สักอย่าง บางอย่างต้องพับโครงการไป แล้ววันนี้ก็เดือดร้อนไปหมด เพราะไม่ได้ทำยังไงเพราะความไม่เข้าใจเพราะความขัดแย้งของประชาชน โดยการบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่ เราต้องสามารถทำอย่างไรให้สามารดำเนินการได้ เพื่อจะรองรับสิ่งที่จะเกิดผลกระทบในระยะใกล้ ระยะไกลได้ด้วย ไม่ใช่ว่าเรายกเลิกการศึกษาผลกระทบ EIA หรือ EHIA ไม่ใช่เลยนะครับ คือเพียงแต่เราไม่ต้องรอผลพวกนั้น แต่เราสามารถจะเริ่มต้นทำโครงการ เริ่มหาผู้ร่วมลงทุน การร่าง TOR ไว้ก่อน สัญญาจ้างรอไว้ ใครสนใจก็เข้ามา ห้ามเซ็นต์สัญญาโดยเด็ดขาด จนว่าจะผ่าน EIA นะครับ หรือ EHIA ก็ตาม ทำ“คู่ขนาน” กันไป จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น ผมละเลยไม่ได้อยู่แล้ว สุขภาพอนามัยประชาชน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดนะครับ เพราะต่างประเทศเขาก็มีกฎหมายเหล่านี้อยู่ เพียงแต่ว่าเราลดเวลาให้ได้ยังไง ไม่งั้นสร้างไม่ได้ ทำไม่ได้แล้วทำยังไง ไม่ว่าจะเป็น สาธารณูปโภคพื้นฐาน อ่างเก็บน้ำ โครงการใหญ่ๆ ติดไปทั้งหมดเลย ติดทั้งการทำสัญญา ติดทั้งการทำโครงการ ติดทั้งการทำ EIA ทำกลับไปกลับมา แล้วก็ทำไม่ได้

วันนี้ทำคู่ขนานกันไปได้ไหมครับ แล้ว ผ่าน EIA เมื่อไร EIA เป็นบวกเมื่อไร เราก็ดำเนินการได้เลย ก็เซ็นสัญญากันได้เลย แล้วทุกคนก็ได้มาช่วยด้วยมาช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนว่าได้ทำแล้วจะทำยังไง เทคนิค เทคโนโลยี บางทีฝ่ายรัฐไปพูดคนเดียวน่ะไม่เชื่อ ไม่ฟังหรอก ก็ต้องให้ผู้ที่ได้รับในการที่อนุมัติโครงการไปแล้ว ไปชี้แจงในเทคนิคของตัวเองด้วยนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างเข้าใจกันได้มากขึ้น

เราจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับ มีโครงการเมกะโปรเจ็คด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ชลประทาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล การป้องกันสาธารณภัย วันนี้เราต้องทำให้กระบวนการขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คู่ขนานกันไปนะครับ แล้วก็ไม่ต้องให้เกิดการทุจริตขึ้นมาอีก ที่ผ่านมาทำไม่ได้หลายอย่าง มีปัญหาในเรื่องของความสมบูรณ์ของการรายงาน ใช้เวลานานมากเลยนะครับ

ถ้าท่านเข้ามาอยู่อย่างผมท่านจะทราบว่าปัญหาเยอะมาก พอเยอะก็ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ก็ต่อว่ารัฐบาล ว่าทำไมทำไม่ได้ ให้ใช้อำนาจ ผมใช้ได้ไหมนะครับ ในเรื่องเหล่านี้เพราะ เป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วย เป็นเรื่องของสุขภาพประชาชนด้วย สิ่งเหล่านี้นะครับ ความพอใจด้วย แต่ทุกคนต้องร่วมมือกัน มากบ้างน้อยบ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดนะครับ ส่วนได้ต้องมาก ส่วนเสียก็นิดหน่อย ส่วนเสียนี่จะดูแลยังไง จะเยียวยายังไง จะหาอาชีพ รายได้ให้เขาอย่างไร จะต้องศึกษาทั้งหมดนะครับ แล้วก็ไปกันให้ได้ไม่งั้นพอไม่ได้ ส่วนใหญ่เสีย ส่วนน้อยได้อยู่ตรงนี้ ไม่ได้หรอกครับ ทุกอย่างนะ อยากให้ทำให้เร็วนะครับ ต้องร่วมมือกัน เข้าใจกัน สร้างความเข้มแข็งจากภายในนะครับ ด้วยการผลักดันมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

มาตรการกระตุ้นการลงทุน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ วันนี้ 1 ล้านกว่าล้านนะ ยังใช้ไม่ได้เลย เพราะว่าอะไร ต่อต้านขัดแย้งกันทั้งหมด พอเสร็จแล้ว ถ้าผ่านได้ต้องไปเสียเวลาทำสัญญา ร่าง TOR อะไรกันใหม่ หาผู้ประกอบการ เสียเวลาไปอีกเท่าหนึ่งเหมือนเดิม ก็ลดเวลาให้ลดลงเท่านั้นเอง แต่ขั้นตอนต่างๆ นั้นต้องมีประสิทธิภาพนะครับ ทำ EIA ต่างๆ เหล่านั้น ก็กรุณานะครับ คณะกรรมการต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ต้องช่วยกันตรงนี้นะครับ ถ้ายังคงเอาหลายเรื่องมาขัดแย้งทำไม่ได้ทั้งสิ้น แล้วอนาคตเราจะเป็นยังไง บ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็จะซ้ำเติมพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เพราะกระทบทั้งสิ้น อยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน เรื่องน้ำก็เกี่ยวกับการเกษตรนะครับ ถ้าเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน เกี่ยวกับพี่น้อง การสัญจรไปมา การคมนาคม การเจริญเติบโตของบ้านเมือง ทุกอย่างพันกันไปหมด เศรษฐกิจก็ตามไปด้วย โดยรวมของประเทศ

ไม่อยากให้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมนะครับต้องทำให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลมีหน้าที่ต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เวลางบประมาณให้คุ้มค่า และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศโดยรวมทั้งประเทศนะครับ

เรื่องที่ 3. มีผลต่อเศรษฐกิจด้วยในเรื่องของการต่างประเทศ การเจรจาทางการค้า หรือการจัดทำพันธสัญญาในประชาคมโลก มีปัญหามากมายนะครับ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ เราพร้อมหรือยังล่ะ ในเรื่องของการเร่งเปิดตลาดใหม่ การเจรจา FTA RCEP นะครับ วันนี้เราคืบหน้าไปหลายประเทศแล้ว ในขณะนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทำนะ ไม่ตามเรื่อง การศึกษาเรื่อง PPP อะไรที่ตกลงกันได้ ไม่ใช่ 90% แล้ว เหลืออีก 10% ยังไม่ได้ ก็ทำ 90% ไปก่อนได้ไหม อีก 10 % ทำทีหลังได้ไหม วันนี้ผมก็พูด หลายประเทศเขาก็โอเคนะ เขาก็เห็นชอบด้วย ไม่งั้นเดินไม่ได้ ผมต้องการเร่งให้เกิดขึ้นใน 2 ปีให้ได้ เป็นการเริ่มต้น

ต่อไปท่านก็ทำต่อไปซิ รัฐบาลต่อไป แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง ไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน ไม่ใช่การที่เราจะกำหนดเองประเทศเดียว ขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจ ของผู้นำรัฐบาล ของรัฐบาล และวิธีการแก้ปัญหา วิธีบริหารราชการแผ่นดินที่เป็น ธรรมาภิบาล ผมคิดว่าทั้งโลกเขาดูอย่างนี้อยู่นะ ผมก็ทำตามนี้ เราต้องมองทั้งในประเทศ ,CLMV , อาเซียน , อาเซียน+3 +6 อะไรก็แล้วแต่ สหภาพยุโรป , กลุ่มประเทศตะวันตก , กลุ่มประเทศอาฟริกา , กลุ่มประเทศหมู่เกาะ ,กลุ่มประเทศมุสลิม

ทั้งหมดอยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน ทั้งโลกนะครับ เราจะต้องสร้างภาคี – กลุ่มประเทศเหล่านั้น ในลักษณะต้นทาง (การผลิต) – กลางทาง (การแปรรูป) – ปลายทาง (การตลาด) โดยมีทั้งผลิตร่วม – ร่วมทุน ยกระดับวัสดุต้นทุน วันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของ “สินค้า GI” นะครับ

มีปัญหามากสำหรับเราในอนาคตนะครับ เพราะว่าต่อไปนี้เขาจะซื้อเฉพาะสินค้าที่ระบุว่า ผลิตมาจากที่ใด ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกัน ถ้ามาจากตรงโน้น เอามาผลิตตรงนี้ ไปขายตรงโน้น ไม่ได้ วัสดุต้นทุนที่ไหน ก็ทำที่นั่น แล้วก็ส่งขายตลาดโลก นี่สำคัญ เราคงต้องเร่งในเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะครับ ที่ผ่านมาผมตรวจสอบแล้วค้างอยู่ประมาณ 20,000กว่ารายการ

ผมได้เร่งให้กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภาคเอกชน ภาควิชาการ มาช่วยกันนะครับ ในการทำให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะว่าจะต้องไปผูกพันในสัญญาต่างๆ เหล่านั้น กติกา ต่างๆที่มีมาใหม่นี่ วันนี้ขอบคุณนะครับ กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งรัดเรื่องนี้อยู่

ที่ผ่านมาก็ไม่ชัดเจนนะ วันนี้ถึงมีความเสี่ยงทุกเรื่องนะ หลายอย่างถ้าเราทำอย่างสะเปะสะปะ อ่อนแอ ไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีวิสัยทัศน์ ก็ทำให้เสียเปรียบ วันนี้ช้าเกือบจะช้าไปด้วยซ้ำไปด้วยการไม่เป็นสากล กฎหมายไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องการลงทุนก็ไม่อยากมีใครลงทุนกับเรานะ และสิ่งสำคัญที่สุดคือหากการเมืองไม่มีเสถียรภาพประเทศไม่ปลอดภัย มีความขัดแย้ง มีการเดินขบวนต่างๆ เหล่านี้ เสียหายทั้งสิ้นนะครับ ไม่ใช่ผมเสียหายอย่างเดียวหรอก แต่ประเทศเสียหาย ท่านคิดเอาแล้วกัน ว่าท่านควรจะต้องทำกันอย่างไรบางอย่างก็แก้ได้ ใช้เวลาหน่อย ไม่ใช่เรียกร้องกันทุกเรืองไป

ที่ผ่านมา เป็นสิบๆ ปี นี่ ไม่ได้แก้เลย ท่านจะทำยังไงล่ะ ผมก็แก้ให้ท่านทั้งหมด นี่แหละเราไม่ได้เลือกทำด้วยซ้ำไป ทำทุกเรื่องแต่เรื่องไนสำคัญกว่าก็ทำก่อนเรื่องไหนที่สำคัญน้อยกว่าก็ทำคู่ขนานนะ เราต้องไปรื้อ ไปแก้ไข ไปอะไรล่ะ แก้ปัญหาทั้งหมดเลยนะ ที่ทำไว้กัน ที่ผ่านมาเพราะว่าอะไร เพราะไม่สนใจกัน กวดขัน แล้วก็โยนความผิดให้ราชการ ข้าราชการเขาเดือดร้อน ผู้บริหารก็จะต้องบริหารประเทศให้มีธรรมาภิบาลนะครับ อย่าอ้างแต่ประชาธิป ไตย อ้างแต่ประชาชน อ้างสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่รับผิดชอบใดๆ บอกว่าข้าราชการรับผิดชอบ เพราะเป็นคนทำ เขาเป็นเพียงแค่นโยบาย นี่ผมทำทั้งนโยบาย ทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติของเขาด้วย ให้แนวทางแนะนำต่างๆ หาวิธีการที่ถูกต้องให้ได้นะครับ ท่านให้เขาหรือยังล่ะ วันนี้อย่ามาพูดวันนี้นะครับ

ที่ผ่านมาโครงการอะไรที่ออกมาเป็นของใครล่ะ ที่ออกมาได้ทั้งหมดนะ ส่วนใหญ่ก็มีผลประโยชน์ ตรงนั้นตรงนี้ ไม่มีการวางโครงสร้างชัดเจน เป็นภูมิภาค เป็นกลุ่มจังหวัด เป็นจังหวัด วันนี้ผมทำทุกอย่าง เพื่อจะวางรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งเป็นภูมิภาค ไม่คลุมเครือ แล้วไปก้าวก่าย ไม่สนับสนุนโครงการที่ทำมาจากหน่วยงาน ผมไม่ทำ เขาอยากเสนออะไรเสนอขึ้นมา ผมจะพิจารณาในครม. ในคณะทำงาน คณะขับเคลื่อน ว่าสมควรทำตอนนี้หรือไม่ ผมรับฟังเขาไง ข้าราชการเขามีกำลังใจนะ ในการที่จะทำงานกับผม ถ้าหากว่าเหล่านี้ไม่เกิดในวันหน้านะ ข้าราชการก็หมดกำลังใจเหมือนเดิม ก็รอให้สั่งมาก็แล้วกัน เสนอมาก็ไม่ตอบสนอง ตามหลักวิชาการ ไม่ทำ เพราะอะไรล่ะครับ ก็เพราะการใช้อำนาจบริหารไปทาบทับ แล้วใช้การลงโทษทางวินัยผู้ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม่ค่อยถูก แล้วก็ตั้งคนที่ยอมทำให้ มาอยู่ในตำแหน่งระดับสูง เหล่านี้เป็นปัญหาทั้งประเทศนะ ที่ผ่านมา ผมไม่อยากให้ความผิดไปตกอยู่กับข้าราชการอีกต่อไปนะครับ เราต้องแก้ไขให้ได้นะ เราอย่าไปเคยชินกับการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง

ที่ผ่านมายาวนานนะครับ วันนี้ คสช. เข้ามาก็มีผู้เสียประโยชน์ ที่เคยมีเคยได้ เรียกร้องมา บิดเบือนกันไป ข้อเท็จจริง ก็เลยถูกบิดเบือนทั้งหมดนะ ต้องพูด วันนี้นะครับ ขอให้ประชาชนช่วยกัน อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครอีกต่อไป

เรื่องที่ 4. เรื่องความเชื่อมั่นในกระบวน การยุติธรรมและการเคารพกฎหมาย วันนี้ เราต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ ระยะเวลาที่ผมเหลืออยู่ ผมกำลังให้ทบทวนคดีทั้งหมดออกมา แล้วก็ให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นศาล องค์กรอิสระต่างๆ ก็ขอความร่วมมือนะครับ ให้ช่วยจัดระเบียบมาว่าอะไรต่างๆ จะต้องทำให้เรียบร้อยโดยเร็ว ขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจ ทำให้ต่างประเทศไว้วางใจนะครับ และประชาชนไม่เคลื่อนไหวกันอีกนะครับ แต่ต้องเป็นธรรมนะครับ อย่าให้ใครมาว่าเราไม่เป็นธรรม 2 มาตรฐาน ก็ต้องทำทั้งคู่ ทำไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม ทำทั้งหมด ใครทำให้เสียหายมากก็อาจจะต้องทำเร็วหน่อย เสียหายน้อย รอได้ก็เดี๋ยวทำต่อ ทำทุกอย่างก็เละไปหมด ก็ค้างอยู่เป็นหลายพัน หลายหมื่นคดี เพราะงั้นใครก็ตามที่บริหารราชการแผ่นดิน ในห้วงที่ผ่านมา ก็เท่ากับผ่าน 3 อำนาจ อำนาจตามประชาธิปไตยทั้งหมด แล้วท่านก็ตั้งคนเหล่านั้นขึ้นมาเอง อนุมัติกันมา อะไรกันมา ผมว่าเขาตั้งใจดีนะ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะข้าราชการทกฝ่ายนะ เพราะว่าต้องเชื่อมโยงกันไง แล้วมีกฎหมายของเขา มีการวิธีพิจาณาต่างๆ ของเขาเอง แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องมากๆ ก้าวล่วงมากๆ กระบวนการยุติธรรมเสียหาย ความไว้เนื้อเชื่อใจมันหายไป ไม่ใช่ว่า ถ้าเขาตัดสินมาเข้าตัวเองดีหมด อะไรที่ต้องถูกบังคับบอกไม่ใช่ ไม่เป็นธรรม แบบนี้ควรจะกลับมาบริหาราชการแผ่นดินอีกหรือเปล่าครับ ผมว่าไม่ควรเลยนะ ในส่วนของผมเองนะ เพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไป ประเทศชาติถอยหลัง หยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลังไปกว่าเดิมมากมาย ประเทศอื่นเขาไม่มาคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราทำอย่างนี้อีกต่อไปนะครับ คือการ(1) ไม่บริหารราชการด้วยความสุจริต(2) ไม่เคารพกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม(3) ไม่มีธรรมาภิบาล(4) ไม่กำกับดูแล ในเรื่องนโยบาย ในสิ่งที่ถูกต้อง ขาดความรับผิดชอบ เอาผลประโยชน์ที่มิควรมี มิควรได้ แล้วโยนความผิดไปให้ข้าราชการบกพร่อง ถูกดำเนินคดีทั้งหมด ตอนนี้มีปัญหาหมด (5) ก้าวล่วงทุกอำนาจ ของส่วนราชการ รังแกข้าราชการ


(6) ไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและประชาชน ขีดความสามารถเราแย่ลง ความเข้มแข็งก็แย่ลง ประชาชน็ถูกมอมเมา ถูกสร้างภาพลวงตา เหมือนกับพยายามทำให้ประชาชนนั้นไม่ฉลาดขึ้น ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา เราก็รับของแจก เงินให้อย่างเดียวต้องสร้างความเข้มแข็งให้เขาด้วยนะครับเหมือนกับเราให้เบ็ดไปตกปลา เขาก็ ลืมตาอ้าปากไม่ได้สักที ไม่รู้เป็นไร ควบคุมง่ายมั้ง วันนี้ เราจะต้องแก้ให้ได้ ให้เขาฉลาดขึ้น ให้เขาแข็งแรงขึ้น เราก็จะอยู่กันอย่างสงบนะครับ

ที่ผ่านมานั้นประชาชนเหมือนกับไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยรัฐบาลไง ต้องสอนเขา ให้เขาเรียนรู้ ไม่ไปยกวาทะกรรมมาบิดเบือน กลายเป็นชนชั้น ไม่ใช่หรอกครับ เป็นเรื่องของรายได้ ที่ไม่เพียงพอ เราก็ต้องทำให้เขาเพียงพอเท่านั้นเอง นะ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ได้นะครับระดับ จะต้องไม่ไปผูกมัดผูกพันกับอำนาจทางการเมือง หรือประโยชน์ทางการเมืองนะครับ เรามีมานานแล้ว แบบนี้นะ ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ อันเก้าก็ต้องแก้ปัญหากันไป ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะนักการเมือง พรรคการเมือง ไปทบทวนตัวเองด้วยนะครับ อย่าทำเป็หลงลืม ในสิ่งที่ท่านทำไปแล้วนะครับ ผิดก็แก้ใหม่เท่านั้นเอง ทำไมไม่ได้ล่ะ ทำไมให้คนอื่นเขามาร่วมด้วยไม่ได้เหรอ ท่านจะใช้อำนาจของท่านอย่างเดียว แล้วอ้างประชาชน แต่ท่านก็ทำให้ประชาชนยากจน ประชาชนขัดแย้ง ประชาชนเข้าใจผิด อ่อนแอเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับ

5. เรื่องต่อไปคือเรื่องการแบ่งแยกและปกครอง คือ Divide and Rule ทำให้แยกเป็นกลุ่มๆ ดูแลง่ายดี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ – ประชาชน แบ่งแยกฝ่ายนี้ ฝ่ายโน้น มีความรุนแรงสนับสนุนด้วย กองกำลังอะไรก็แล้วแต่ จะ 1 -2 -3 อะไรก็แล้วแต่ไปว่ามา ไม่คำนึงถึงชื่อเสียงประเทศชาติใช้อาวุธ ใช้ความรุนแรง มีการทำลายการประชุมระดับประเทศ สร้างความอับอายต่อสายตาชาวโลกต่อเนื่องนะครับ ไม่ยอมรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม อ้างประชาธิปไตยอย่างเดียว ป้ายความผิด บิดเบือน เอาโลกมากดดันประเทศ มันสมควรไหมครับ เห็นแก่ตัว ประชาชนมีเกือบ 70 ล้านคนนะ ประเทศไทย ต้องมาเดือดร้อนกับคนไม่กี่คน วันนี้ก็ยังไม่หยุดเลย ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองที่ไม่หวังดี ไปหามา ผมไม่อยากให้ประชาชนเชื่อสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับ สื่อผมก็ไม่รู้จะห้ามยังไงนะ ท่านก็แพร่ไปเรื่อย จริงบ้างไม่จริงบ้าง ถ้าจริง โอเค ผมยอมรับ ถ้าไม่จริงเสียหายประเทศ แล้วก็เป็นผลเสียต่อการขับเคลื่อนประเทศ

ขอตำหนิผู้ที่พูดเรื่องที่ไม่จริง บิดเบือน คือไปพูดให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายผมว่ามันผิดนะ เดี๋ยวจะหากฎหมายสักอย่ามาดูซิว่าผิดไหม สนับสนุนการกระทำความผิดนี่ ระมัดระวังด้วยนะครับ วันหน้าอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับ เพราะงั้น ถ้าท่านพิจารณาข้อเท็จจริง รัฐบาลและ คสช. ต้องการอำนาจ ต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุด ผมทำไม่จะต้องเลือกตั้งล่ะ ผมอยู่ในอำนาจต่อไปไม่ดี หรือ? วันนี้ผมก็มีอำนาจเต็มอยู่แล้ว ต่างประเทศผมก็คุยทุกประเทศ เขาก็ถามว่าแค่เลือกตั้งเท่านั้นเอง แต่นักการเมืองขยายความทุกเรื่อง รัฐธรรมนูญทุกประเด็น แล้วก็เน้นเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตย สืบทอดอำนาจ แล้วผมถามที่ผมทำวันนี้ เพื่อใครล่ะ แล้วที่ท่านว่าผมนี่ท่านจะทำเพื่อใคร ท่านพูดซิครับ พูดว่าท่านจะทำอะไรต่อไป ไม่ใช่ประชาธิปไตย ประชาชนเลือกตั้ง แล้วไม่พูดว่าจะทำอะไร ปฏิรูปหรือเปล่า เพราะงั้นก็ขอให้ทุกอย่างเดินหน้าไปให้ได้นะครับ วันนี้ต่างประเทศมองเรา 90% แล้ว ด้วยความเชื่อมั่นในผม ในรัฐบาล แต่ก็มีอย่างเดียวก็คือการเลือกตั้งนะครับ ก็ขอให้รัฐบาล คสช. รักษาสถานการณ์ ให้สงบ ปลอดภัย ทุกประเทศคาดหวังอย่างนั้น มีเสถียรภาพแบบนี้ตลอดไปให้ผมรับรองกับเขา เพราะงั้นคนจะรับรองต่อจากผมคือใคร รัฐบาลต่อไป อกมาพูดวันนี้ให้ต่างชาติเขาได้ยินว่าเออท่านเป็นรัฐบาลแล้ว เลือกตั้งแล้ว ท่านจะทำให้ปลอดภัยยังไง เหตุการณ์ที่ว่าทั้งหมดมันไม่เกิดขึ้น เขาไม่อยากให้ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ ต่างประเทศ มีผลเสียต่อการลงทุนของเขา เพราะงั้นกรุณาทำความเข้าใจในเรื่องของ รัฐธรรมนูญ ประชามติ เลือกตั้ง ปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ แผนสภาพัฒน์ฯ นโยบายความมั่นคงว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไป ให้เชื่อมโยงกันให้ได้นะครับ อยากให้ทุกคนอธิบายให้ได้นะ กฎหมาย 400 กว่าฉบับ วันนี้เราขับเคลื่อนมาแทบตาย 2 ปีกว่า บางอย่างออกได้อยู่ บางอย่างพิจาณา 3 วาระอยู่ ยังติดอยู่ ทำไมเราต้องออกล่ะครับ ให้ทันสมัย เป็นสากล ให้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กฎหมายคือทำให้คนไม่เหลือมล้ำกันนะครับ ที่ผ่านมา ออกไม่ได้ทั้งสิ้นนะ

เรื่องที่ 6. คือการปรับปรุงและแก้ไขกฏหมาย เพื่อเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สำคัญนะครับ ล่าสุดที่เสนอไป สนช. ให้เห็นชอบก็คือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ได้สำเร็จ ใช้เวลาเพียง 5 เดือน นับตั้งแต่วันยกร่าง ภายใต้การทำงานความร่วมกันของหลายฝ่าย ทั้งท่านผู้พิพากษา – ท่านอัยการหลายท่าน และผู้แทนหน่วยราชการ มาหารือร่วมกันนะครับ มีผู้ทรง คุณวุฒิ จากอีกหลายหน่วยงาน มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

(1) ใช้ระบบไต่สวนในคดีค้ามนุษย์แทนระบบกล่าวหา ตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ ในศาลอุทธรณ์ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาคดีค้ามนุษย์มีความรวดเร็วขึ้นผูกพันหลายอย่างไง ทั้งเจ้าหน้าที ที่กระทำความผิด ทั้งเหยื่อ ทั้งผู้ประกอบการ ทั้งหมดพันกันไปหมด

เรื่องที่ (2) คือมีการปรับปรุงเรื่องการสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว และกำหนดมาตรการป้องกันการหลบหนี โดยศาลสามารถสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการตรวจสอบ หรือจำกัดการเดินทางของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้ เพื่อลดภาระในการที่จะ ความแน่นของผู้ต้องหาในเรือนจำเหลานี้นะครับ ก็ต้องหาวิธใหม่ๆ เหมือนที่ต่างประเทศเขาทำกันอยู่บ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะช่วยกันยังไงครับ เรื่องที่

(3) มีการใช้ระบบการสืบพยานผ่านทางจอภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้นในการดำเนินคดีนะครับ การต่อสู้คดีอะไรก็แล้วแต่ เช่น การเบิกความจากศาลอื่น หรือสถานที่ทำการของทางราชการ หรือสถานที่อื่นๆ ทั้งในหรือนอกประเทศได้ ด้วยการถ่ายทอดภาพและเสียง ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ นอกจากนี้ ยังขยายฐานความผิด ในกรณีเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย ใช้จ้างวาน ซึ่งเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ทำงานหรือให้บริการ อันอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจนะครับ การเจริญเติบโต หรือการพัฒนาการของเด็กเหล่านั้น ผมถือว่าถูกหยุดชะงักไป ด้วยกระบวนการการค้ามนุษย์ด้วย ถือว่า เป็นความผิดการค้ามนุษย์ด้วยนะครับ

ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีมาตรการผ่อนผัน ให้เหยื่อ ผู้เสียหาย และพยานในคดีการค้ามนุษย์ สามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี นะครับ เพื่อจะเข้าให้จบขบวนการเป็นพยานให้จบนะครับ ทำนองนี้ เดิมอยู่ได้ไม่กี่วัน เสร็จแล้วก็คดี ก็ทำอะไรต่อไม่ได้ ทั้งนี้ก็อยากให้มีการสืบสาวราวเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับ จนสามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ เพราะถ้าหากไม่สิ้นกระบวนการ ก็อาจจะสามารถขยายเวลาต่อได้ ครั้งละ 1 ปีนะครับ มีการประชุมหารือ เป็นมติ ครม. ไปแล้วนะครับ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งในเรื่องของการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได่ประสานกับกระทรวงยุติธรรม ดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม กับผู้เสียหายและเหยื่อ หางานให้ทำ ส่วนการคุ้มครองพยานนะครับ ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่จะต้องใช้ในเรื่องของการ ใช้กฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองพยานนะครับ เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ตรงซะทีนะ แต่ต้องร่วมมือกันนะครับ

พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะสามารถกำจัดจุดอ่อนในอดีตได้ทั้งหมดนะครับ และจะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แล้วก็ชื่นชม ชมเชย เจตนารมณ์ของรัฐบาลนี้นะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งนะครับ ก็เตือนไว้ล่วงหน้านะ เพราะผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ ไม่อยากให้ประชาชนของเราเข้าไปสู้คดีในกฎหมายเหล่านี้ด้วยนะครับ ผมไม่อยากทำร้ายใครทั้งสิ้นนะ แต่ถ้าทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ หลายประเทศนะครับ ประเทศรอบบ้านเราก็จะเอาแนวทางของเราเป็นตัวอย่างนะครับ เรื่องค้ามนุษย์ IUU เหล่านี้ เขาก็มีปัญหาเหมือนกัน แต่เราทำมากที่สุด เวลานี้นะครับ แต่มีคนบางคนซึ่งไม่ทำ ไม่สนใจ กลับมาตีผม โจมตีสิ่งที่ตัวเองปล่อยปล่ะละเลยมายาวนาน โทษผมอีก ผมไม่เข้าใจ ความคิดสวนทางตลอด

เรื่องที่ 7 เป็นเครื่องยืนยันนะครับ ถึงความก้าวหน้าในการทำงานของรัฐบาล เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา วัดได้จากการประเมินและจัดลำดับประเทศต่างๆ ทั่วโลกนะครับ ในสายตาชาวต่างชาติ เราต้องฟังเขาด้วย อย่าไปคิดเองประเมินเองทั้งหมด มีองค์กรระหว่างประเทศ มากมายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศไทย ล่าสุดนิตยสาร U.S. News & World Report นะครับ เป็นที่ยอมรับระดับโลก ได้จัดอันดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก 60ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2559 ด้วยการเก็บข้อมูลจาก 16,000 คน ทั่วโลก หากพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 หมวดการประเมินแล้ว จะเห็นว่าเราเป็น 1 ใน 10 อันดับแรก ใน 4 หมวด ได้แก่ (1) หมวดการขับเคลื่อน ได้อันดับ 4 วัดจากความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างของเราในด้านต่าง ในปี 59 นะ (2) ในส่วนของหมวดการผจญภัย ได้อันดับ 4 วัดจากความสุข ความสะดวกสบาย ความเป็นมิตร เป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม” และมีแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ทัศนียภาพดึงดูดใจชาวต่างชาติ (3) หมวดมรดกของชาติ ได้อันดับ 8 วัดจากอาหารอร่อย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ (4) หมวดความเปิดกว้างในการทำธุรกิจ เหมาะแก่การลงทุน หรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เราได้อันดับ 10 วัดจากมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ระบบภาษี และการทุจริตคอร์รัปชั่น วันนี้เราปรับแก้ทุกอย่างแล้วนะครับ การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลข่าวสาร

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายหน่วยงาน – องค์กร ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ประเมินประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 1 – 10 ของโลก ในหลายๆ ด้าน เช่น ปี 58 กรุงเทพ เป็นเมืองที่ชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากกรุงลอนดอน และเป็นอันดับ 1 ของเอเซีย, อุตสาหกรรมรถยนต์ – สิ่งทอ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้วยนะครับ เรากำลังปรับไปสู่ความทันสมัยอีก ให้มีมูลค่าสูงขึ้น

เหตุที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่ อยากให้ทุกคนได้ภูมิใจ แล้วก็ช่วยกันคนละไม้ คนละมือนะครับ จะดีขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ 57 – 58 – 59 ดูแล้วกัน แต่เรื่องเศรษฐกิจก็ต้องช่วยกันอีกนะครับ เศรษฐกิจปัญหาเยอะมาก ปัญหาโลก ปัญหาเรา ปัญหาเพื่อนบ้าน เยอะแยะไปหมด ภายในประเทศสำคัญที่สุดนะครับ ถ้าเรารักษาสิ่งที่ดีไว้ ร่วมมือกันพัฒนา ขึ้น ดีขึ้นแน่นอนนะ ความยั่งยืน ความน่าอยู่ นอกจากของเราเอง ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวก็ปลอดภัย สุขใจ เป็นเมืองที่ดึงดูดใจ อยู่แล้วนะครับ สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

ในวันที่ 19-27 มีนาคม นี้ เราจะเป็นเจ้า ภาพจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (Asia Pacific Conference – APOC) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในงานก็มีทั้ง (1) การประชุมวิชาการกล้วยไม้ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การตลาด การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้

(2) การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรม และการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ โดยนักวิชาการจาก 13 ประเทศ

(3) นอกนั้น มีการประกวดการจัดสวนกล้วยไม้ ประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้ และแข่งขันวาดภาพกล้วยไม้ เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ทุกวันนะครับ

ทั้งนี้ กิจการ MICE ในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การประชุม – นิทรรศการ – งานแสดงสินค้า ระดับนานาชาติ ทั้งหลายเหล่านี้นะครับ เป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ในท้องถิ่น เกิดอาชีพ เกิดรายได้นะครับ ในการ เพาะพันธ์ปลูกขายกล้วยไม้ ดึงเม็ดเงิน การค้า การลงทุนจากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยนะครับ ซึ่งจะเกิดเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปีข้างหน้านี้ด้วยนะครับ เพียงแต่เราต้องทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ สะอาด สงบ ปลอดภัย

8. สิ่งที่รัฐบาลและคสช. อยากเห็นก่อนมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง คือการเริ่มต้นวางพื้นฐานในประเด็นกิจการที่สำคัญนะครับ ระยะแรกคือในปีงบประมาณ 59-60 ให้ได้ เช่นในเรื่องของการศึกษา การวิจัยพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม

การปฏิรูประบบราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นธรรม ไม่มีสองมาตรฐาน ปรับโครงสร้างการบริหารงาน ปฏิรูปหน่วยงานตนเองจากภายใน ไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับ ก็ช่วยกันทำ ช่วยกันคิดนะ ถ้าต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ทำอะไรไม่ได้ซักอย่าง

เรื่องการบริหารจัดการขยะสำคัญที่สุดด้วยนะครับ ถ้าเราทำในระยะแรกให้ได้ คือการแยกขยะบ้านเรือน ขยะชุมชน เพื่อจะเพิ่มมูลค่า ทำให้ขยะมีราคา ที่เหลือทำอะไรไม่ได้ ก็ไปมีเตาเผาขยะชุมชน เล็กบ้าง กลางบ้าง ใหญ่บ้างก็แล้วแต่ ถ้าทำได้ก็ต้องเร่งทำนะครับ เรารอไม่ได้แล้ว ขยะทับถมปีละหลายพันตันนะ สะสมนี่ เพื่อจะให้เกิดความความสะอาด ลดโรคระบาด แล้วก็ขยะอันตรายทั้งหมดนะครับ ขยะจากโรงพยาบาล ขยะสารเคมี วันนี้มากมายมหาศาล แล้วไปทิ้งรวมกนในหลุมขยะหลุมเดียว ของแต่ละพื้นที่เป็นไปได้ยังไงนะครับ ต้องมีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกันออกไป ท่านต้องเริ่มแยกขยะ ทุกชุมชน วันนี้ทหารเขาทำไปแล้ว ผมก็จะให้ข้าราชการทำต่อ ทุกหน่วยงานทุกสถานที่ราชการ จะต้องมีการแยกขยะ อันไหนที่เป็นขยะมีมูลค่าก็เก็บไว้ แล้วก็ไปทำให้เกิดมูลค่าสูงขึ้น นำมาใช้ใหม่ บางอันก็ต้องทิ้ง ทิ้งๆ ที่ไหนล่ะ ทิ้งไปบางอย่างก็ต้องเอาไปเผา เผามีเตาหรือเปล่า ถ้าไม่มีเตาแล้วจะทำยังไง ก็ต้องไปจัดหาเพิ่มเติม ในท้องถิ่นในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ แล้วแต่ ถ้าทำได้อีกต่อไป ก็ไปทำโรงขยะ โรงงานกำจัดขยะ โรงงานขยะไฟฟ้านะครับ เพื่อผลิตไฟฟ้า

เรื่องต่อไปเรื่องระบบงบประมาณนะครับ วันนี้ผมกล่าวไปหลายครั้งแล้วว่าเราต้องมีการปรับระบบงบประมาณใหม่ ใน มีนาคม 2559 นี้ ถ้างบประมาณใดที่เสนอมาแล้ว แล้วยังผูกพันสัญญาไม่ได้ ผมจะเรียกคืนทั้งหมด ถ้าหากว่าจะทำก็ต้องมาชี้แจงให้ได้ว่าติดขัดยังไง จำเป็นแค่ไหน ถ้าใหญ่เกินไปผมจะลดให้เล็กลง เพื่อจะเอาเงินที่เหลือไปทำตรงอื่นก่อน ตามหลักความเร่งด่วน แล้วถ้าวันหน้า ผ่าน EIA ได้ ตรงนั้นตรงนี้ก็มาทำต่อไปซะ ถ้าไม่ได้ ก็ไม่ได้ ไม่งันติดไปหมด ผมบอกแล้วไง ติดไปหมดทุกอัน โครงการขนาดใหญ่ติดไปหมดทุกอัน เพราะทุกคนต้องการทำทีเดียวทั้งหมด เป็นไปไม่ได้หรอกครับ ประชาชนยังไม่เข้าใจ วันนี้ผมเข้าไปทำ เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือไปแก้ พรบ.งบประมาณด้วย จะต้องใช้ ปี 60เป็นต้นไปนะครับ ให้ลงกล่องให้ได้ไม่ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลสัมฤทธิ์ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยง บูรณาการ กิจการทั้งงานฟังค์ชั่น งานเร่งด่วนนะครับ ที่ภาษาอังกฤษเรียก อาเจนด้า นั่นแหละ เพราะงั้นจะต้องทำตรงนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ เพราะมีผลเรื่องการพัฒนาประเทศในเรื่องระบบการเงินการคลังของประเทศ ต้องมีความเข้มแข็งนะครับ จะดูยังไง ปรับโครงสร้างยังไง ภาษี รายได้ สินค้าเข้า สินค้าออก เหล่านี้ มีหลายภาษีด้วยกัน ต้องปรับทั้งหมดนะครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน โดยรวมให้มากที่สุดนะครับ ในส่วนของการทำให้ประเทศเข้มแข็งด้วยระบบ การเงิน การคลังนั้นต้องควบคู่ไปกับการบริหารราชการที่ดีของรัฐบาล ไม่ว่าจะรัฐบาลผม รัฐบาลเลือกตั้งต้องมีความสมดุล การใช้จ่ายงบประมาณนะครับรายได้ รายรับ

ในเรื่องของการสร้าง ปลูกฝังระบบธรรมาภิบาลให้ได้โดยเร็วนะครับ ปีนี้ผมเน้นเรื่องระบบธรรมาภิบาล ในทุกสังคม ในทกภาคส่วน ตั้งแต่เด็กเล็ก เยาวชน ประชาชน เอกชน ข้าราชการ ทุกหน่วยงานจะต้องมีธรรมาภิบาลนะครับ ไปดูซิธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง ก็ 6 ข้อนะ

ในเรื่องการขจัดการทุจริต คอรัปชั่น ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะครับ ป้องกัน ปราบปราม ต้องเริ่มแต่เด็กด้วยนะ ด้วยกฎหมาย ด้วยกระบวนการ และการปฏิบัติที่เท่าเทียม เด็กต้องเตือนผู้ใหญ่นะ ลูกเตือนพ่อแม่ว่าทำยังไงจะไม่เกิดการทุจริต ไม่ไปคอรัปชั่นอะไรต่างๆ ให้เป็นที่อับอายของลูกนะ ถึงจะรวยแต่โกงเขามา ลูกก็อายเขานะ เวลาถูกดำเนิคดี ลูกเต้าก็เดือดร้อนไปหมด ลูกเตือนพ่อแม่ด้วยนะครับ เป็นธรรม

ในเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รายได้ประเทศ ต้องทำ ไม่งันก็อยู่อย่างนี้ ขาดดุลๆ ไปเรื่อย แล้วเราต้องลงทุนอีกมากมายมหาศาล ที่เราไม่ได้ทำมาก่อน หมดไป สิ้นเปลืองไปโดยไม่ต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน ผมกำลังแก้ทั้งหมด 2 ปีมาแล้วนะแก้ ไม่ได้ง่ายนักหรอกนะครับ

ในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รายได้ประเทศกับโครงสร้างการเกษตร เชื่อมโยงกันทั้งหมด การเกษตรก็ไม่ใช่ดูแต่ปลูก ต้องปลูก ผลิต แปรรูป นวัตกรรม ไปสู่ตลาดให้มีความเข้มแข็งทั้ง 3 ส่วน อันแรกคือประชาชน ใช่ไหม ค้าขายกันเอง กลุ่มเกษตรกร เป็นกลุ่ม สหกรณ์ ใช่ไหม แล้วไปสู่โซเชียลบิซิเนส นี่คือแท่งหนึ่ง ที่ต้องเข้มแข็งให้ได้นี่ทำตรงนี้อยู่เพื่อจะแข่งขันกับช่องที่ 2 คือเรื่องของพ่อค้าคนกลาง จะได้ทำให้ราคาของเกษตรกร ราคาผลิตผลสูงขึ้น อันที่ 3 ไปดูในเรื่องของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องโยงกันทั้ง 3 อันให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็เป็นแบบเดิม อุดหนุนกันไปเรื่อยนะ แล้วก็เกิดความผิดพลาด ผิดกฎหมายมาโดยตลอด เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ได้นะครับ เป็นภูมิภาคนะครับ ผมบอกแล้วเรามี 4 ภาค, 4 ภาคต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองนะครับ แล้วก็ลงไปสู่ประชาชน หมู่บ้าน เริ่มจากภูมิภาค ไปสู่กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม แต่ละภูมิภาค 4 ภูมิภาค ก็มี 18 กลุ่มนั่นแหละ จากนั้นก็มีจังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัด ทำในกลุ่มของตัวเองให้แข็งแรงนะครับ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง นะครับ

เรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด เพื่อจะรองรับ และเผชิญต่อภัยในอนาคต วันนี้ต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับ เรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่ ยืนยันอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ผูกพันงบประมาณระยะยาว ทั้งระบบ ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนไปได้ตามห้วงเวลานะครับ

เรื่องสุดท้ายเรื่องพลังงานไฟฟ้า นะครับ เราอาจจำเป็นต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บางส่วนนะครับ ที่ไม่เสียหายมากนัก จะทำยังไงที่จะเกิดความสมดุลไง ผมบอกว่าไม่มีอะไรที่ได้ทั้งหมด หรือเสียทั้งหมด แต่อะไรคุ้มค่ากว่ากัน แล้วจะเยียวยาสิ่งที่เสียหารไปได้อย่างไร ไม่ว่าจะประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม หรืออะไรต่างๆ ต้องแก้ไขตรงนั้นให้ได้ ไม่ให้เกิดขึ้น ได้อย่าง เสียอีก 3 อย่างผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน แต่ทำไงได้อย่างแล้ว 3 อย่างที่ว่าเสียแล้วไม่เสีย อยู่ที่วิธีการ เทคนิค เทคโนโลยีมากมาย ฟังกันซะบ้างนะครับ ต้องแลกในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าได้มาก เสียน้อย ก็ต้องยอมกัน เสียน้อย จะแก้ไขอย่างไร จะได้แก้ได้ซะที ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดจากก๊าซ น้ำมัน ถ่านหิน วันนี้ถ้าเราทำได้ ก็จะเสริมกันขึ้นมา ทำให้70% ตามแผน PDP นี่ ที่มีมีพลังงานที่เกิดจากอินทรียวัตถุนี่นะ ก็จะถูกยังไง

วันนี้น้ำมันก็ถูก อะไรก็ถูก ก็ดี ถ้าเราทำไม่ได้ ไปไม่ได้ มี 3 อย่างที่ถูกกว่านี่ ก๊าซ ธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน แต่ทำยังไงไม่เกิดผมกระทบ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีได้ไหม หรือไม่ได้ อย่าไปดูบางประเทศเขายกเลิกถ่านหิน ไปดูซิครับว่าเขายกเลิกแล้วใช้อะไรแทน เขาใช้โรงงานนิงเคลียร์นะ ไปตามดูซิ อย่าไปฟังแต่ที่ดีๆ แล้วก็มาค้านผม แล้วถ้าเขาทำโรงงานนิวเคลียร์ แล้วท่านว่ายังไง ท่านก็ไปค้านเขาไม่ได้อีก เรายังค้านกันเองอยู่นี่ของเก่าก็ทำไม่ได้ ถ้าเราช่วยกันรักษาเหล่านี้ไว้ได้ รักษาธรรมชาติไว้ได้ด้วย ทำให้ประเทศเข้มแข็งได้ด้วย สร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงทางพลังงาน ก็จะเป็นผลดีนะครับ ควบคู่กับการประหยัดไม่ใช่น้ำมันถูกก็ขับรถเข้าไป เที่ยวเข้าไป อุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงมาก ในช่วงที่ผ่านมาแล้วกลับมาโทษรัฐบาลว่ารัฐบาลทำให้ประชาชนนั้นบาดเจ็บสูญเสีย เพราะว่าให้มีวันหยุดมากเกินไป ฟังแล้วน่าตลกดีนะผมว่าแล้วประชาชนก็ต้องช่วยตัวเอง ดูแลตัวเองด้วยนะครับ ไม่มีกฎหมายใดจะไปห้ามท่านตายได้อยู่แล้ว เว้นแต่ตัวท่านเอง ในช่วงฤดูร้อน 2 เดือน คือ มีนาคม – พฤษภาคม ทุกปีนั้น จากสถิตินะครับมีการใช้ไฟฟ้าสูง ผมขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้ดำเนินการตามมาตรการ “4 ป” นะครับ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม นะครับ

ห้วงบ่าย 2 – บ่าย 3 โมง ก็พยายามหน่อยนะครับ “ปิด” ไฟดวงที่ไม่จำเป็น, “ปรับ” อุณหภูมิแอร์ มาที่ 26 องศาเซลเซียส ถ้าลำบากนักก็ไปอยู่กลางแจ้งไป บอกแอร์ร้อน 26 อยู่ไม่ได้ ก็อยู่กลางแจ้งซิครับให้ลมเป่าหรือเปิดพัดลมเอาก็ได้ ข้างนอก ตอนนอนก็ไม่เปิดจนเย็นเจี๊ยบ แล้วแอร์ก็เป็นน้ำแข็ง แล้วก็ไม่เย็นเหมือนเดิม ทุกๆ คนไม่เรียนรู้ ปรับไปมากๆ คอยล์ ก็เย็นเป็นน้ำแข็ง ก็ไม่เย็นอีกอยู่ดีนะ นอนห่มผ้าหนาๆ เหล่านี้สุขภาพด้วย เปิดเย็นมาก ห่มผ้าหนา ไม่ดีนักหรอกนะ เปิดแต่พอเพียง ห่มผ้าสบายๆ ก็จะช่วยประหยัดได้ทุกอย่างนะ การ “ปลด” ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน การต้มน้ำร้อนแช่เอาไว้ อุ่นน้ำร้อนไว้ตลอด ต้องเซฟลงบ้างนะ จะได้เซฟพลังงานด้วย รัฐก็ไม่ต้องสร้างพลังงานเพิ่มเติม จนมากมายมหาศาล ลงทุนมหาศาล แล้วทุกคนจะเอาราคาถูกเข้าไปอีก มันวนกันทั้งหมดนะ วิทยุ ทีวี ไม่ฟัง ไม่ดูก็อย่าไปเปิด บางคนเปิดไว้เป็นเพื่อนเฉยๆ ส่งเสียงไว้เป็นเพื่อนไม่เหงาอยู่คนเดียว ไม่ใช่นะ แล้วตอนนี้ก็อยากให้ “เปลี่ยน” มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เบอร์ 5 นะ เบอร์ 5 เป็นสัญลักษณ์การประหยัดพลังงาน เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ที่ช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าได้กว่า 80% นะครับ วันนี้ก็มีโครงการที่ตลาดผมนี่ ตลาดข้างทำเนียบนี่นะ ช่วยมาดูหน่อยนะครับ ผมก็มีหลายอย่างนะวันนี้ก็มีการเอาเตาถ่านมาแลกเปลี่ยน เตาใหม่ของผม เตาที่กระจายพลังงาน ใช้ถ่านที่เราอัดแท่งมา ความร้อนสูงขึ้น นี่ยกเตามาเข้าแถวเป็นแถวเลย เตาบ้านนะ เตาหิ้วๆ เตาถ่าน เอามาแลกของใหม่ แล้วเสร็จแล้ว เขาทุบทิ้งตรงนั้นเลย ก็ต้องช่วยกันนะครับ ร่วมมือกัน ของคุณทุกคนนะครับ ที่มาร่วมแรง ร่วมใจกันตรงนี้ ตรงตลาดของผมนี่นะ ตลาดของรัฐบาล ไม่ใช่ตลาดของผม ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และก๊าซคอบอนไดอ๊อกไซด์นะครับ ใน 20 ปีช้างหน้าตามที่เราสัญญาไว้กับประชาคมโลก ทุกประเทศในโลกต้องลดให้ได้นะครับ อย่างน้อย25-30% ทุกประเทศนะ ในที่ประชุมนะครับ

สำหรับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานโดยให้มีการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electronic Vehicles : EV) ในประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด้วย การผลักดันให้ไทย เป็น “ศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้า” ในภูมิภาค โดยผมให้นำร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าก่อนนะครับ แล้วขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในอนาคต แบบค่อยเป็นค่อยไป ในอนาคตนะครับ วันนี้ก็มี อีโคคาร์ มีกระบะที่ใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มมาผสมนะครับ B7 – B10 – B15 - B20 วันนี้ได้แค่ B7 – B10 เท่านั้นแหละ ตัองทำให้ถึง B15 - B20 นะครับ เราจะได้เอาปาล์มมาผสม 20% 15 %มากกว่า 7% 10% เดิม พี่น้องสวนปาล์มก็ไม่เดือดร้อน ผมพูดคุยกันหมดแล้วนะครับ กับหลายประเทศที่จะมาลงทุน เราจะเข้าไปส่งเสริมอย่างครบวงจรนะครับ วันนี้ได้เตรียมความพร้อมต่างๆ แล้วเช่น เช่น การพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าทุกประเภทนะครับ การกำหนดรูปแบบและมาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า, ภาษี, กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ, อัตราค่าบริการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า, อัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า, การพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงการกำหนดมาตรการจูงใจ – ส่งเสริมการลงทุน – ลดอุปสรรคการประกอบกิจการต่างๆ ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนนะครับ

ได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากเพื่อนของเรา จากญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งลงทุนมากมายอยู่ในประเทศเรานี่ ก็ได้ย้ำนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ประหยัดพลังงานแบบต่างๆ Eco Car รุ่นใหม่ๆ รถยนต์ Hybrid ซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ นะครับ รวมถึงรถยนต์ไฮโดรเจน วันนี้ผมไปดูที่ตลาดก็น่าสนใจนะครับ จริงๆ แล้วมีการทดสอบ ทดลองของเด็กๆ ในสถานศึกษามานานแล้วล่ะ ที่เอาน้ำมา แล้วก็เอาแก๊ส ที่อยู่ในน้ำนี้ออกมาแล้วเข้ามาทำให้เกิดพลังขับเคลื่อน แต่เป็นการทดลองอยู่นะ วันหน้าเราอาจจะเป็นคนผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนก็ได้ น้ำเยอะแยะ แต่ก็ระวังเหมือนกันนะ น้ำขาดอีกแล้ว ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับนั่นคือวิจัยพัฒนา เราต้องการลดจริงๆ ล่ะก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ เราต้องให้ความสำคัญกับการผลิตรถยนต์ใช้พลังงานจากเอธานอล ไบโอดีเซลนะครับ เพื่อช่วยเพิ่มความต้องการในการใช้พืชพลังงาน ปาล์ม อ้อย และการดูแลตั้งแต่กลางทาง ไปถึงปลายทางนะครับ ให้ครบระบบซะที คิดอะไรชอบทำ ตรงนี้ ตรงโน้น แต่ทำไม่ได้ทั้งหมด ไม่ครบวงจรยังไง จะใช้แก๊ส ใช้ NGV ปั้มแก๊สพอหรือเปล่า เหล่านี้ไม่คิดแบบผม ไม่คิดแบบรัฐบาลนี้ไง ผมไม่เข้าใจ เป็นชิ้นไปหมด

ที่ผ่านมานะครับผมได้ไปเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงฯ ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ เมื่อวันก่อนนี้ เป็นการจัดงานในลักษณะ “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” นะครับ ผมต้องการให้ กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ แล้วนำออกมาสู่การผลิต ทำให้คนรู้ว่าเรามีนวัตกรรมหลายอย่างนะ มากมาย ตัวอย่างยกให้ เดี๋ยวคงมีรูปให้ดูนะ หลอดไฟพลังงานจากคน ตอนที่เราจะปิดไฟ ดับไฟนี่เอาหลอดนี้มาใช้ซิ ช่วยกันอุดหนุนหน่อย เป็นการใช้พลังงานความร้อนจากตัวคนนี่ ไปทำให้เกิดไฟฟ้า เกิดแสงสว่างได้ หลอดทดลองแล้ว เอาหลอดเขามา เอามือจับแค่นี้ ความร้อนจากในตัวนี่ จะผลิตพลังงานแล้วทำให้ไฟสว่าง นี่แทนไฟฉายได้ เปลืองใคร ไม่เห็นเปลืองใครสักอย่าง ถ่านก็ไม่เปลือง คนก็ไม่ได้เหนื่อยหนาสาหัสอะไร ความร้อนในตัวมีอยู่แล้ว ไปดูซิ ว่างๆ มาซื้อไป ไม่กี่ตังค์หรอก ดีกว่าจะต้องไปเปิดไฟทุกดวง หรือปิดไฟตามนโยบายรัฐบาล ร่วมมือก็ได้เพราะกลัวความมืด ก็ถือไฟตัวนี้ไว้เลย ถือ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้ากลัวความมืด ไม่เปลืองไฟข้างนอกยังไง

แล้วก็การรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกพัก” นี่ ผมว่าใช้ได้ทันทีนะครับ มีไฟฉายอีก อะไรอีก ที่ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน แล้วมีพลังงานทดแทนอย่างอื่นอีก การใช้แสงแดด มาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า มาผลิตพลังงาน มาชาร์ตแบตเตอรี่ ต่างๆ มีหมดเลย เราทำได้แล้วทั้งนั้นแหละ แต่ไม่ซื้อ แต่ไม่ใช้ ไปซื้อของมียี่ห้อ แต่ทั้งหมดต้องผ่านมาตรฐานนะครับ ไม่ใช่ใช้แล้วไปดูดตาย อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกัน ต้องมีการผ่านมาตรฐาน มอก. ถ้าเป็นยาก็ผ่าน อย. ด้วย วันนี้ก็คนอุดหนุนกันเต็มไปหมดนะ วันหนึ่งหลายแสน ที่ผ่านมาก็หลายล้านแล้ว ก็ทำต่อไปนะครับ เป็นประโยชน์

เรื่องการจัดระเบียบบ้านเมืองนะครับ สุดท้าย การขายของให้ถูกที่ การจัดระเบียบที่จอดรถ รถรับจ้างรถตู้ หรืออะไรก็แล้วแต่ การบุกรุกป่า เหล่านี้ ผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับอ้างว่า นายกฯ สั่ง หัวหน้า คสช. สั่ง หรือใครสั่งทั้งหมด ผมสั่งแต่เพียงว่า อะไรที่เป็นเรื่องข้อกฎหมาย อะไรที่ปล่อยปละละเลยมา การจัดระเบียบ ท่านไปทำในกฎหมายของท่าน หาวิธีการทางรัฐศาสตร์ด้วย สร้างความเข้าใจ จะให้รัฐบาลช่วยเยียวยาตรงไหนก็ว่ามา ไม่ใช่ทานไปทำ แล้วไปทุบ ไปรื้อเขา แล้วท่านบอกนายกฯ สั่ง คนก็มาเกลียดผมหมด แบบนี้ใช้ไม่ได้ อย่าให้ผมได้ยินอีกนะ ผมเห็นคนรายงานมาหลายที่ คนก็ ทีพอจะชอบพอกันบ้างก็เกลียดผมไปด้วยตอนนี้ หาว่าผมไปรับแกคนจนบ้าง อะไรบ้าง ผมรังแกเขาตรงไหน ผมให้อยู่ในระเบียบ นะถ้าตรงนี้ไม่ได้ จะให้ไปอยู่ที่ไหน ทุกคนก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน บางคนมีไม่รู้กี่ล้าน มาขายตรงนี้ ตรงนั้นไปเรื่อย รับจ้างเขามาขายบ้างอะไรบ้าง ก็เผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้างซิครับ นะ พวกเทศกิจ อะไรพวกนี้ ผมยังเห็นในทีวีนะ โกรธจริงๆ วันนั้น มาเรียกร้อง มาอะไรกับประชาชน ลงโทษสถานหนักนะครับ สอบสวนแล้ว ปลด ไล่ออก ถ้าผิดจริงนะ เพราะ คสช. ลงโทษทั้งหมดนะครับ วันนี้อย่ามาพูดว่า ไม่ทำ ทำไม่จริง เดี๋ยวท่านคอยดูแล้วกัน ปีนี้นะ แต่ทำมาตลอด 2 ปี เขาจัดระเบียบอยู่ คดีไหน คดีไหนยังไง ผมคิดว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ให้เขาทำ เขารู้หน้าที่เขาดีอยู่แล้ว นะครับ ศาล กระบวนการยุติธรรม เราอย่าไปก้าวล่วงเขา หรือรัฐบาลอย่าไปก้าวล่วงเขา ก็ไม่ถูก ความเชื่อถือ เชื่อมันก็ไม่เกิดขึ้น เราต้องอยู่ด้วยกันด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง แล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด อันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลควรจะดำเนินการ ในระยะต่อไป ไม่ใช่ควร ต้องเลยล่ะนะ วันนี้ขอพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ วันนี้พูดเร็วไปหน่อย เพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลามาก เดี๋ยวจะเสียเวลาท่านไปดูหนัง ดูละครอะไรของท่าน

อย่าลืมไปดูที่ผมบอกนะครับของทรูวิชั่นมั้ง ซีรี่ เดรสสิเด้น ออฟ เดอะชัน (Descendants of the Sun) เป็นเรื่องของผู้สืบทอด ซึ่งดูแล้ว ผมไม่ได้ดูเขาสวย นางเอกหล่อ ผู้หญิงสวย ไม่ใช่ผมดูว่าทำไมเขาคิด ซีรี่ ออกมาได้แบบนี้ ทำไม เขาเขียนบทมาได้อย่างนี้ มีทั้งความทันสมัย มีทั้งดารา ยอดนิยม แล้วทำไมเขาเขียนเรื่องมาให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องความรัก ที่ไม่หวือหวานะ ไม่ใช่แบบอะไรล่ะ เปลืองตัวอยู่ทุกวันอยู่นี่ แสดงออกมาบางที่ก็แหมเกินไปหน่อยนะ แต่เขาก็อยู่ในกรอบประเพณี แล้วก็สอดแทรกไปด้วยความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของแต่ละคน ผู้ชายเป็นทหาร ร้อยเอก ผู้หญิงเป็นหมอ แล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง แล้วก็ ถึงแม้ว่าจะชอบกัน รักกัน อะไรก็แล้วแต่ ทุกคนไปก้าวก่ายงานของแต่ละคนไม่ได้ วันนี้มันพันกันไปหมด ลองไปดูนะครับ ผมไม่ได้ไปชื่นชมมอะไรเขาเป็นพิเศษอยู่แล้ว เพียงแต่ผมอยากให้ท่านดูเท่านั้น แล้วคิดดูซิว่า ทำไมเขาคิดอย่างนี้ได้ ทำไม่เราคิดอย่างนี้ไม่ได้ เราก็คิดแต่เพียงว่า ตีกันซักหน่อย สองครอบครัวตีกัน แย่งเงิน ทรัพย์สิน เจ้าของบ้าน ทะเลาะกับทายาท มรดก พินัยกรรม แล้วตามไปสู่คนใช้ทะเลาะกันเข้าไปอีก กว่าจะจบแต่ละทีใครตายที ร้องห่มร้องไห้กัน น้ำตาเป็นเผาเต่า ผมว่าไม่ใช่ คือดูหนังดูละคน เขาทำให้มีความสุข อย่าไปอิงมากขนาดนั้น มันไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องนิยาย นิยายที่จะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง บ้างซิครับ อย่าไปเขียนแบบนั้น สังคมแบบนั้นในประเทศไทยมีหรือ ทะเลาะกันขนาดนั้นไม่มีหรอกนะครับ ทั้งวันทั้งคืน ไม่ต้องทำอะไร ทะเลาะกัน แล้วทำงานกันตอนไหน กินอะไรกันได้ ทะเลาะกันทั้งวัน ผมเห็นทุกเรื่องแต่ผมไม่ทำลายขบวนการ วงการละครของท่านอยู่แล้วนะ บางอย่างก็ดี บางเรื่องก็ดี คนก็ดูแล้วก็ชื่นชม มีหลายช่องนะครับ ที่มีรายการผมไม่เคยดู แต่ผมทราบว่ามีอยู่ ช่อนนั้นที่ผมพูดคือช่อง ทรูวิชั่น ช่อง 232 นะ น่าจะมีวันพุธ กับวัน พฤหัสฯ ผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะ ให้ท่านไปดูซักหน่อย ก็ได้ ท่านจะได้คิดออก ว่าควรจะทำหนัง ทำซีรี่ กันยังไง ทำละครยังไง ไปดูนะ ดาราเราทั้งหล่อทั้งสวย เยอะแยะหมด ไปทำอะไร ไปสร้างความเกฃลียดชังไปแต่ตัวให้มันหวือหวา

หนังสือพิมพ์ก็ควรพิจารณาตัวเองนะครับ วันหยุดสุดสัปดาห์รูปโจ๋งครึ่ม เหลือเกิน ผมไม่อาจจะไปใช้กฎหมายกับท่าน แต่สังคมต้องช่วยกันนะครับ ไม่ใช่เออปากอยากให้ทำโน่นทำนี่ แต่ตัวเองก็อยากดู ไม่ใช่หรอกผมว่า แล้วให้รัฐบาลไปบังคับ ผมว่าทุกคนต้องบังคับได้ สังคม บังคับให้สังคมเรานี่มีความสุข ไม่เสื่อมโทรมไม่เกิดสังคมเสื่อมพูดง่ายๆ นะ เดี๋ยวเกิดอะไรตามมา เรื่องการข่มขืน การฆ่า การเป็นแม่ก่อนวัย เดือดร้อนไปหมด เพราะงั้นสื่อต่างๆ ต้องช่วยกันนะครับ ทำยังไงให้คนไทยเป็นคนที่กลับมาอยู่ในสังคมไทย วัฒนธรรมไทยให้ได้โดยเร็วนะครับ การเอาต่างชาติมา เอามาได้ผมไม่ได้ห้าม ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว เอามาแต่พอสมควร อะไรที่เป็นของเราก็แทรกเอาไว้ ยืนเอาไว้ เอาเข้ามาปรับเปลี่ยนบ้าง อะไรบ้าง แต่เราต้องยืนของเรา หลายประเทศเขาทำ เขายืนของเขาหมดนะ เอาประวัติศาสตร์ มาทำวันนี้ให้ทันสมัย วันนี้ไม่มี เราก็ถอยไปเรื่อย ถอยไปเรื่อย ถอยไปสู่การรับราฆ่าฟัน ตีกันทุกวัน ผมว่าแย่ๆ นะ เพราะฉะนั้น อย่าไปคาดหวังเลยว่าจะได้อะไรขึ้นมาถ้าท่านไม่แก้ล่ะก็ ท่านต้องแก้ตัวท่านเองนะ แก้ค่านิยมของตัวท่านเอง แก้ด้วยการเรียนรู้ของตัวท่านเอง อย่าให้ใครเขาบิดเบือน แล้วก็ลดอัตตาตัวเองให้ได้นะครับ ขอบคุณนะครับ วันนี้ขอโทษอาจจะพูดแรงไปบ้าง เบาไปบ้างอะไรก็แล้วแต่ แต่ด้วยความหวังดี ด้วยความรักท่าน รักประเทศไทยทั้งสิ้น ผมคิดว่าทุกคน 70 ล้าน รักทั้งหมดน่ะ เว้นแต่ไม่เท่าไรที่ไม่ค่อยรักนะ

กลับขึ้นด้านบน