คตช.ดึง 3 โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ตรวจสอบ

คตช.ดึง 3 โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ตรวจสอบ

คตช.ดึง 3 โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ตรวจสอบ

รูปข่าว : คตช.ดึง 3 โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ตรวจสอบ

รัฐบาลเลือก 3 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 9 พันล้านบาท ร่วมโครงการยกระดับความโปร่งใสในการประมูล

วันนี้ (28 มี.ค.2559) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 เพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยคัดเลือกจากโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐาน ที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ในวงกว้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ

สำหรับโครงการที่ได้รับคัดเลือก ประกอบด้วย โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 6,500 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานเบตงของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม วงเงิน 1,500 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 1,067 ล้านบาท

นายมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ คตช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางในการใช้ระบบ CoST ในโครงการก่อสร้างภาครัฐของส่วนราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใส โดยวางระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ในทุกระยะการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ที่จะเข้าร่วมเสนองานโครงการ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน