เปิดร่างทีโออาร์โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด ไร้เงาถนนลอยฟ้า

เปิดร่างทีโออาร์โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด ไร้เงาถนนลอยฟ้า

เปิดร่างทีโออาร์โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด ไร้เงาถนนลอยฟ้า

รูปข่าว : เปิดร่างทีโออาร์โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด ไร้เงาถนนลอยฟ้า

ก่อนหน้านี้ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ของ กทม.ถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านอย่างหนัก เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าเป็นการสร้างถนนลอยฟ้าเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง แต่การแถลงข่าวของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ระบุว่ายังไม่มีการกำหนดแบบ และร่างทีโออาร์ล่าสุด กำหนดเพียงกรอบแนวคิดและรูแบบเชิงหลักการ ไทยพีบีเอสออนไลน์เปิดเผยสาระสำคัญของร่างที่ทีโออาร์โครงการนี้

ระบุ รูปแบบต้องสอดคล้องกับชุมชน

ร่างทีโออาร์ ข้อ 5.1.3 ระบุว่า "ในการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องกำหนดให้มีช่องทางสำหรับจักรยานและทางเดินเท้าเป็นหลัก และจัดให้มีลานสันทนาการ ศาลาพักผ่อนริมแม่น้ำ สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่บริการ ลานจอดรถจักรยาน ลานกิจกรรมให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ โดยจะต้องคำนึงถึงกิจกรรมทางน้ำและกิจกรรมริมน้ำในปัจจุบันของชุมชน คลองเดิมที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางน้ำและสะพานเดิม

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งกับโครงข่ายถนนตามแนวเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกกับผู้ใช้จักรยาน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในการกำหนดรูปแบบของโครงการจะต้องคำนึงถึงผลการศึกษาของโครงการส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกของชาติ โดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และบูรณาการร่วมกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ"

หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้คือ
1. ช่องทางสำหรับจักรยานและทางเดินเท้า
2. ลานสันทนาการ
3. ศาลาพักผ่อนริมแม่น้ำ
4. สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. พื้นที่บริการ
6. ลานจอดรถจักรยาน
7. ลานกิจกรรมทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า
1. สอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่
2. คำนึงถึงกิจกรรมทางน้ำและกิจกรรมริมน้ำในปัจจุบันของชุมชน คลองเดิมที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางน้ำและสะพานเดิม
3. คำนึงถึงรูปแบบการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งกับโครงข่ายถนนตามแนวเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกกับผู้ใช้จักรยาน ประชาชน นักท่องเที่ยว
4. คำนึงถึงการส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกของชาติ

สจล.ยอมรับเวลาบีบหัวใจ ทั้งหมดดำเนินการ 7 เดือน

-สำรวจพื้นที่โดยภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ภายใน 60 วัน
-ผลการสำรวจสภาพภูมิประเทศ ภายใน 60 วัน
-ออกแบบเบื้องต้นและแบบเบื้องต้น ภายใน 60 วัน
-การรังวัดแนวเขตที่ดิน การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 120 วัน
-การเจาะสำรวจและทดสอบข้อมูลดินฐานราก ภายใน 120 วัน
-ศึกษารูปแบบทางวิศวกรรมและการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ภายใน 120 วัน
-ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ภายใน 150 วัน
-ศึกษาผลกระทบด้านชลศาสตร์และอุทกวิทยาและการป้องกันน้ำท่วม ภายใน 150 วัน
-เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง ภายใน 180 วัน
-เอกสารประกอบการประกวดราคา ภายใน 180 วัน
-การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน พร้อมแสดงรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ภายใน 195 วัน
-การจัดทำรายละเอียดและประมาณการเงินค่าทดแทนที่ดินรายแปลง โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ภายใน 195 วัน
-จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ภายใน 195 วัน
-วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ ภายใน 210 วัน

กลับขึ้นด้านบน