คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้จัดประมูล 4G รอบใหม่ 27 พ.ค.-ราคาตั้งต้นเท่าที่ บ.แจสฯ ชนะ

คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้จัดประมูล 4G รอบใหม่ 27 พ.ค.-ราคาตั้งต้นเท่าที่ บ.แจสฯ ชนะ

คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้จัดประมูล 4G รอบใหม่ 27 พ.ค.-ราคาตั้งต้นเท่าที่ บ.แจสฯ ชนะ

รูปข่าว : คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้จัดประมูล 4G รอบใหม่ 27 พ.ค.-ราคาตั้งต้นเท่าที่ บ.แจสฯ ชนะ

วันนี้ (12 เม.ย.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2559 ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้ กสทช.จัดประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่ 27 พ.ค.2559 โดยกำหนดราคาประมูลในรอบแรกไว้ที่ 75,654 ล้านบาท

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 16/2559 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่าเนื่องจากผู้ชนะการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในการอนุญาตให้หถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและการบริการโทรคมนาคมแก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาและป้องกันความเสียหาย รวมทั้งเพื่อให้การประมูลที่จะจัดขึ้นใหม่เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม หัวหน้า คสช.จึงอาศัยอำนาจตามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มีคำสั่งดังนี้

1.ให้ กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ในวันที่ 27 พ.ค.2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตที่แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้ โดยการจัดประมูล กสทช.ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทั่วไป ยกเว้นผู้ที่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. และให้กำหนดราคาประมูลในรอบแรกไว้ที่จำนวน 75,654 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับที่ บ.แจส โมบาย บรอดแบนด์ชนะการประมูลในรอบแรก และต้องวางหลักประกันการประมูล 3,783 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามที่แนบท้ายคำสั่งนั้น กสทช.สามารถทำได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า คสช.ก่อน
2.ให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ กสทช.ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาต มีผลบังคับใช้ต่อไปและให้มีผลบังคับใช้ต่อไปและให้มีอายุสิ้นสุดลงพร้อมกับใบอนุญาตที่ กสทชจะออกให้แก่ผู้ที่จะชนะประมูลในรอบใหม่
3.ให้ กสทช.คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2559 หรือจนกว่า กสทช.จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้แก่ผู้ชนะการประมูล
4.การประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ครั้งใหม่นี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของหน่วยงานรัฐในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากการประมูล

ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ได้แนบท้าย "หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 895-905 MHz / 940-950 MHz" ความยาว 11 หน้าไว้ด้วย

ทั้งนี้ กสทช.ได้จัดประมูล 4G คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาตเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตที่ 1 คือ บ.แจส โมบาย บรอดแบนด์ ในราคา 75,654 ล้านบาท และ บ.ทรูมูฟ เอชฯ ชนะการประมูลใบอนุญาตที่ 2 ในราคา 76,298 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า บ.แจส โมบายฯ ไม่มาจ่ายเงินค่าประมูลงวดแรกตามกำหนดเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2559 ทำให้ กสทช.ต้องดำเนินการจัดประมูลครั้งใหม่ โดยในการเตรียมจัดประมูลรอบใหม่นั้น กสทช.ได้เสนอให้ คสช. ใช้มาตรา 44 คุมการประมูลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปราศจากการแทรกแซง

 

  

กลับขึ้นด้านบน