เครือข่ายแรงงานเรียกร้องให้รับรอง ILO ฉบับ 87 และ 98

เครือข่ายแรงงานเรียกร้องให้รับรอง ILO ฉบับ 87 และ 98

เครือข่ายแรงงานเรียกร้องให้รับรอง ILO ฉบับ 87 และ 98

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานเรียกร้องให้รับรอง ILO ฉบับ 87 และ 98

หนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ยังคงเรียกร้องให้มีการรับรองอนุสัญญา ILO 87 และ 98 หลังเครือข่ายแรงงานเรียกร้องมานานกว่า 24 ปี

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า การละเมิดสิทธิแรงงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อแรงงานเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงาน หรือลุกขึ้นมารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการที่ควรได้รับ ไม่เพียงนายจ้างไม่รับฟัง ยังสั่งปิดงานหรือเลิกจ้างแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกันและฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง จึงเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหา

นายยุทธการ โกษากุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เห็นว่า เป็นเรื่องยากที่จะรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เพราะมีปัญหาการตีความคำว่า คนทำงาน หรือ เวิร์คเกอร์ ซึ่งมีความหมายกว้าง ไม่ใช่แค่แรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานต่างๆ

ขณะที่กระทรวงแรงงานดูแลเฉพาะแรงงานกับนายจ้าง จึงเห็นว่าการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 มีความเป็นไปได้มากกว่า เพราะกฎหมายด้านแรงงานในปัจจุบันมีเนื้อหาที่เป็นไปในทิศทางของอนุสัญญาบับนี้

 

กลับขึ้นด้านบน