ครม.ไฟเขียวก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

ครม.ไฟเขียวก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

ครม.ไฟเขียวก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร และยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (26 เม.ย.2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ

2. รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน และช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน และช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ เข้าข่ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2559 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือไม่ หากพิจาณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายคำสั่งดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการรอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 (เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย) รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

กลับขึ้นด้านบน