สิ้นอุบาสิกา "รัญจวน อินทรกำแหง" สตรีนักปฏิบัติธรรม

สิ้นอุบาสิกา "รัญจวน อินทรกำแหง" สตรีนักปฏิบัติธรรม

สิ้นอุบาสิกา "รัญจวน อินทรกำแหง" สตรีนักปฏิบัติธรรม

รูปข่าว : สิ้นอุบาสิกา "รัญจวน อินทรกำแหง" สตรีนักปฏิบัติธรรม

ศาสตราจารย์อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช ช่วงบ่ายวันนี้ (2 พ.ค.2559) สิริอายุรวม 94 ปี 11 เดือน 2 วัน

ศาสตราจารย์อุบาสิกาคุณรัญจวน จบการศึกษาปริญญาโทจาก Florida State University มีผลงานวิชาการ งานเขียนและการบรรยายธรรมมากมาย อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายอย่าง เช่น นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประธานศูนย์ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ และประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุบาสิการัญจวนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าเมื่อปี 2512 เป็นคนแรกที่ได้รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกและได้รับรางวัล Outstanding Woman in Buddhism เนื่องในวันสตรีสากลโลก จากองค์การสหประชาชาติ

บั้นปลายชีวิตศาสตราจารย์อุบาสิกาคุณรัญจวนพักอยู่ที่วัดหนองป่าไผ่ จังหวัดสกลนคร และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2559

พิธีอาบน้ำศพจะมีขึ้นวันที่ 3 พ.ค.2559 กำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา 19.00 วันที่ 3, 4 และ 6 พ.ค. และมีพิธีฌาปนกิจ 7 พ.ค.2559 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประวัติอุบาสิกาคุณรัญจวน

เว็บไซต์กองทุนเพื่อพิมพ์หนังสืออาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง http://www.runjuan.com กล่าวถึงประวัติของอุบาสิกาคุณรัญจวนไว้ดังนี้

อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง เป็นบุตรีของพันเอกพระศรีพิชัยบริบูรณ์ (เหมือน) และคุณแม่เชย อินทรกำแหง เกิดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2464 ที่บ้านบางรัก จังหวัดพระนคร มีน้องชายหนึ่งคน ชื่อ นายสาทิส อินทรกำแหง ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสวนสุนันทา และ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามลำดับ ต่อมาได้รับทุนไปศึกษาที่ Florida State University, Tallahassee, Florida, U.S.A. ได้รับปริญญา BA. และ MA. Library Science

เข้ารับราชการเป็นครูของกระทรวงศึกษาธิการเมื่ออายุ 19 ปี โดยเป็นครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ 12 ปี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ห้องสมุดโรงเรียนคนแรกของกรมวิสามัญศึกษาในยุคของการบุกเบิกจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียน ทำหน้าที่นี้อยู่ 10 ปี หลังจากนั้นได้ไปทำงานด้านบริหารในตำแหน่งเลขานุการกรม กรมวิสามัญศึกษาและผู้อำนวยการกอง กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

อุบาสิกาคุณรัญจวนยังได้รับหน้าที่อาจารย์พิเศษวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และเป็นอาจารย์พิเศษเรื่องการวิจารณ์หนังสือ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ และได้ช่วยงานสาธารณะ เป็นผู้ริเริ่มจัดรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการอ่าน เป็นกรรมการในสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยโดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยสามสมัย

หลังจากลาออกจากราชการ เมื่อปี 2515 ได้รับทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี 2517-2519 ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปี 2524 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลับขึ้นด้านบน