กรม สบส. สั่งปิด "รพ.เดชา" หลังพบหมอ-พยาบาลน้อย บริการไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

กรม สบส. สั่งปิด "รพ.เดชา" หลังพบหมอ-พยาบาลน้อย บริการไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

กรม สบส. สั่งปิด "รพ.เดชา" หลังพบหมอ-พยาบาลน้อย บริการไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

รูปข่าว : กรม สบส. สั่งปิด "รพ.เดชา" หลังพบหมอ-พยาบาลน้อย บริการไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

กรม สบส.สั่งปิดชั่วคราว "รพ.เดชา" หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พบหมอ-พยาบาลน้อย บริการไม่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ส่งผลผู้รับบริการมีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย

วันนี้ ( 11 พ.ค.2559 ) น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สบส.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ว่าโรงพยาบาลเดชา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ขนาด 100 เตียง มีบุคลากรน้อย ห้องฉุกเฉินไม่สามารถให้บริการ จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เข้าไปตรวจสอบมาตรฐานเป็นการด่วน

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวต่อว่า จากผลการตรวจสอบพบว่าในส่วนของบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานมีน้อยมาก ซึ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นต้นมา กำหนดให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 100 เตียง ต้องจัดบุคลากรบริการภาคกลางวันต้องมี 31 คน โดยต้องมีแพทย์ 5 คน พยาบาล 15 คน เภสัชกร 3 คน เทคนิคการแพทย์ 3 คน กายภาพบำบัด 3 คน และรังสีเทคนิค 2 คน ส่วนกลางคืนกำหนดให้มี 20 คน

ทั้งนี้จากตารางเวรของโรงพยาบาลเดชา วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ภาคกลางวันพบว่ามีบุคลากรปฏิบัติงานเพียง 23 คน มีแพทย์ 4 คน พยาบาล 11 คน เภสัชกร 2 คน เทคนิคการแพทย์ 3 คน กายภาพบำบัด 2 คน และรังสิเทคนิค 1 คน ส่วนกลางคืนมี 11 คน จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญํติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 35 และมาตรา 49 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการเต็มเวลาขั้นต่ำตามจำนวนเตียงที่ขออนุญาต

ดังนั้น สบส. เห็นว่าโรงพยาบาลดังกล่าวขาดมาตรฐานในการให้บริการ อาจจะไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ จึงได้มีคำสั่งให้ปิดโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค จนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

สำหรับคำสั่งปิดโรงพยาบาลครั้งนี้ จะมีผลเมื่อโรงพยาบาลได้รับทราบคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระหว่างนี้ สบส. จะเร่งประสานงานโรงพยาบาลที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดชา เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรง และได้สั่งการให้สำนักสถานพยาบาลฯ ประสานกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ เพื่อโอนย้ายสิทธิการรักษาไปยังโรงพยาบาลอื่นเป็นการชั่วคราว จึงขอให้ประชาชนวางใจได้ว่ามีสถานที่รักษาพยาบาลแน่นอน

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขั้นตอนการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเพื่อการควบคุมมาตรฐานโรงพยาบาล มีดังนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขออนุญาตที่สำนักสถานพยาบาลฯ จากนั้นสำนักฯจะนำเอกสารหลักฐานทั้งหมด เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาความถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จากนั้นอธิบดีกรม สบส.จึงจะอนุมัติแผนการจัดสร้างสถานพยาบาลและแบบแปลนการก่อสร้าง

ทั้งนี้ก่อนเปิดบริการพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลทั้งหมด ทั้งในเรื่องสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ เวชภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ หากได้มาตรฐานจึงได้รับการอนุญาตให้เปิดดำเนิการได้ โดยใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี และมีการออกตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลทุกปี หากพบว่าระบบบริหารจัดการไม่ได้มาตรฐานก็จะสั่งให้แก้ไขปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

กลับขึ้นด้านบน