สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 59

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 59

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 59

รูปข่าว : สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 59

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” (Digital News Excellence Awards 2016) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 7 สาขา รวม 350,000 บาท

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” (Digital News Excellence Awards 2016) นับเป็นการปีที่ 2 ของการจัดการประกวด เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพบนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิตอลและบริการออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเสริมจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยกิจกรรมในการจัดประกวดข่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวผ่านสื่อดิจิตอลที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร์และจรรโลงสังคมและยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์

การประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)
2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)
3. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สตรี ฯลฯ)
4. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม (SME Development News)
5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)
6. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Children’s Rights News) *สนับสนุนรางวัลโดย องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย
7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม (Science & Technology News by Thai people) *สนับสนุนรางวัลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.)

สำหรับรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
2. รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้

1. ข่าวดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนและผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น
2. เป็นข่าวดิจิตอลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ขององค์กรสื่อนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559โดยไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว, ภาพ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ)
3. เขียนเอกสารประกอบการทำข่าวโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว, วิธีการได้มาซึ่งข่าว, ขั้นตอนการผลิตและระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่เช่นความคิดเห็นจากผู้อ่าน, ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม, จำนวนหรือสถิติผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการโดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณาสำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
5. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ไฟล์นามสกุล .jpg, .png, หรือ.gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ4.) มาที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทางอีเมล์ sonpassociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ
1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.sonp.or.th และ www.facebook.com/SONPThai สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-1700-2601

กลับขึ้นด้านบน