สปท.ผ่าน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สปท.ผ่าน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สปท.ผ่าน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รูปข่าว : สปท.ผ่าน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สปท.ลงมติ 139 คนลงมติเห็นชอบเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้ ครม.พิจารณาแล้ว ขณะที่นายกรัฐมนตรี ยังแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย

วันนี้ (24 พ.ค.2559) ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยคะแนนเสียง 139 เสียง บูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเห็นต่อการตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ โดยกล่าวย้ำให้พัฒนาสถาบันการพลศึกษาที่มีอยู่ ก่อนจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา เพราะอาจเกิดความซ้ำซ้อนและกลายเป็นภาระในอนาคต ซึ่งที่ประชุม สปท.มีมติเห็นชอบคะแนน 139 ต่อ 7 เสียง ให้ส่งรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่องการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้ ครม.พิจารณาตราเป็นกฎหมาย

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานและนายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานกรรมาธิการฯชุดนี้ ยืนยันแนวทางที่จะพัฒนาบุคคลากรด้านพลศึกษา และอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับนานาประเทศ

กลับขึ้นด้านบน