สนช.เห็นชอบตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนช.เห็นชอบตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนช.เห็นชอบตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ประชุม สนช.เห็นชอบตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีส่วนราชการในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (3 มิ.ย.2559) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 122 เสียง เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ สำหรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะยกเลิกกระทรวงไอซีที แล้วตั้งเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน โดยจะมีส่วนราชการในสังกัดคือ สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังจะมีข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้หลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก

กลับขึ้นด้านบน