สนช.ผ่านกฎหมายจ่าย "ใบสั่ง" ผ่านบัตรเครดิต-ธนาคาร

สนช.ผ่านกฎหมายจ่าย "ใบสั่ง" ผ่านบัตรเครดิต-ธนาคาร

สนช.ผ่านกฎหมายจ่าย "ใบสั่ง" ผ่านบัตรเครดิต-ธนาคาร

รูปข่าว : สนช.ผ่านกฎหมายจ่าย "ใบสั่ง" ผ่านบัตรเครดิต-ธนาคาร

สนช.เห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก" เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ ผ่านทางบัตรเครดิต-ธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

วันนี้ ( 9 มิ.ย.2559 ) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยมีสาระสำคัญให้เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับตามใบสั่งการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงินได้ ตามวิธีการและสถานที่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด และเมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คดีเป็นอันเลิกกัน

โดยที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ 179 คะแนน เห็นชอบเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย (ฉบับที่...) พ.ศ.(เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) บังคับใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่มี พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ สมาชิก สนช.เป็นประธาน ได้มีข้อสังเกตให้แก่คณะรัฐมนตรี ถึงการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าควรเปิดโอกาสให้ธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงินอื่นๆ เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการผูกขาด

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นภาระกับผู้ขับขี่ควรกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้บริการไม่เกินร้อยละ 3 และหากจ่ายเป็นเงินสด ต้องไม่เกิน 20 บาทต่อหนึ่งใบสั่ง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระค่าปรับตามร่าง พ.ร.บ.นี้ ขณะที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรเร่งออกกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เสร็จใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

กลับขึ้นด้านบน