สนช.ถกงบฯสุดท้ายของคสช. 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด 4.9 แสนล้าน

สนช.ถกงบฯสุดท้ายของคสช. 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด 4.9 แสนล้าน

สนช.ถกงบฯสุดท้ายของคสช. 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด 4.9 แสนล้าน

รูปข่าว : สนช.ถกงบฯสุดท้ายของคสช. 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด 4.9 แสนล้าน

วันนี้ (23 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการประชุมเพื่อพิจารณา ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ซึ่งเป็นงบประมาณสุดท้ายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 2,733,000,000,000 บาท แบ่งเป็น
งบกลาง 340,918,559,800 บาท
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,788,273,500 บาท
กระทรวงกลาโหม 211,649,946,800 บาท กระทรวงคลัง 26,461,472,300 บาท กระทรวงต่างประเทศ 8,762,549,600 บาท กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 9,642,344,800 บาท กระทรวงเกษตรฯ 53,147,600 บาทกระทรวงคมนาคม 63,836,367,100 บาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23,114,835,000 บาท กระทรวงเทคโนโลยีฯ 3,813,545,800 บาท กระทรวงพลังงาน 1,690,083,900 บาท กระทรวงพาณิชย์ 6,612,011,400 บาท กระทรวงมหาดไทยย 73,519,440,200 บาท

กระทรวงยุติธรรม 20,840,449,600 บาท กระทรวงแรงงาน 32,009,534,100 บาท กระทรวงวัฒนธรรม 6,258,017,600 บาท กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6,160,462,600 บาท กระทรวงศึกษาธิการ 498,084,848,000 บาท กระทรวงสาธารณสุข 126,098,738,000 บาท กระทรวงอุตสาหกรรม 4,153,450,200 บาท

ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 113,756,776,800 บาท หน่วยงานของรัฐสภา 4,147,621,200 บาท หน่วยงานของศาล 20,742,205,300 บาท หน่วยงานอิสระของรัฐ 14,442,513,600 บาท
รัฐวิสาหกิจ 67,052,205,100 บาท สภากาชาดไทย 7,036,917,700 บาท กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 9,187,211,300 บาท

แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 490,927,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,692,281,700 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 831,278,000 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4,980,168,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 1,206,308,800 บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3,580,817,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,355,880,200 บาท
แผนบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 101,501,901,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 4,973,268,500 บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 16,358,806,300 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 5,490,357,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 7,614,662,400 บาท
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 8,243,614,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง 5,032,716,700 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 276,038,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 200,233,109,600 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 1,065,029,500 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 549,389,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 463,041,700 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 57,386,827,300 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 549,392,500 บาท
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 789,449,600 บาท
แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 234,564,700 บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 237,343,723,800 บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 26,999,970,400 บาท
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 243,881,811,000 บาท

กลับขึ้นด้านบน