สนช.รับหลักการร่าง พรบ.งบประมาณ 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

สนช.รับหลักการร่าง พรบ.งบประมาณ 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

สนช.รับหลักการร่าง พรบ.งบประมาณ 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

รูปข่าว : สนช.รับหลักการร่าง พรบ.งบประมาณ 2560 วงเงิน 2.7 ล้านล้าน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ด้วยมติเอกฉันท์ และตั้งกรรมมาธิการวิสามัญ 50 คน พิจารณาดำเนินการภายในกรอบเวลา 90 วัน

วันนี้ (23 มิ.ย.2559) สมาชิก สนช.ใช้เวลาเกือบ 8 ชั่วโมงในการรับฟังคณะรัฐมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 และอภิปรายให้ข้อสังเกตต่อสาระสำคัญของร่างกฎหมาย สุดท้ายที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 189 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 พร้อมกับเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 50 คน โดยมีสัดส่วนคณะรัฐมนตรี 40 คน และ สนช.10 คน กำหนดกรอบเวลาแปรญัตติ ภายใน 15 วัน และกำหนดเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน

รัฐบาลจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2560 เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ในวงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท จำแนกการจัดสรรงบประมาณเป็น 5 กลุ่ม โดยยึดโยงกับยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

สำหรับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กระทรวงศึกษาธิการ วงเงินกว่า 5.19 แสนล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม สนช.ว่าทิศทางการจัดทำร่าง พรบ.งบประมาณฯ ฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐาน "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดกระทรวงศึกษาธิการจึงยังคงได้รับงบประมาณมากที่สุด

หากเรียงลำดับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
-การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ วงเงินกว่า 3.3 แสนล้านบาท
-ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินกว่า 3.23 แสนล้านบาท ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
-ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำ กว่า 2.41 แสนล้านบาท
-ยุทธศาสตร์พัฒนาคนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก วงเงินกว่า 2.31 แสนล้านบาท
-ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1.57 แสนล้านบาท
-ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำ วงเงินกว่า 1.1 แสนล้านบาท

ทั้งหมดนี้คือ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่จะใช้งบประมาณปี 2560 ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คสช.ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก่อนส่งต่อให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งตามโรดแมป

กลับขึ้นด้านบน