ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ขัด รธน.ชั่วคราว

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ขัด รธน.ชั่วคราว

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ขัด รธน.ชั่วคราว

รูปข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ขัด รธน.ชั่วคราว

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ชี้ขาด ม.61 วรรค 2 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องจากข้อเสนอยื่นเรื่องจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

วันนี้ (29 มิ.ย.2559) เมื่อเวลา 15.40 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมาตรา 61 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 ขัดกับมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 หรือไม่ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 4 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมา การพิจารณาวินิจฉัยคำร้องในวันนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ออกนั่งบัลลังก์ โดยเป็นการประชุมปกติ ด้วยเหตุที่สำนวนของคำร้องมีความสมบูรณ์ และเป็นคำร้องที่ไม่มีคู่กรณี แตกต่างจากการพิจารณาคดีสำคัญอื่นๆ เช่น คดียุบพรรคการเมือง

มาตรา 61 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ ระบุว่า "ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย"

ทั้งนี้การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ มาตรา 61 วรรคสองนั้น เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และประชาชนจำนวน 107 คนร่วมลงรายชื่อยื่นจดหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มาตรา 61 วรรคสองและวรรคสี่ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและขัดต่อมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 หรือไม่

 

 

กลับขึ้นด้านบน