คสช.ใช้ ม.44 สั่งเด้ง เลขาฯ ปปส.

คสช.ใช้ ม.44 สั่งเด้ง เลขาฯ ปปส.

คสช.ใช้ ม.44 สั่งเด้ง เลขาฯ ปปส.

รูปข่าว : คสช.ใช้ ม.44 สั่งเด้ง เลขาฯ ปปส.

วันนี้ (5 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 150 ง ลง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร(ฉบับชั่วคราว) โดยความเห็นชอบของ คสช. สั่งให้ นายณรงค์ รัตนานุกูล พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน