สปช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน-พีมูฟ ประกาศตามต่อหวั่นเนื้อหาถูกแก้

สปช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน-พีมูฟ ประกาศตามต่อหวั่นเนื้อหาถูกแก้

สปช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน-พีมูฟ ประกาศตามต่อหวั่นเนื้อหาถูกแก้

รูปข่าว : สปช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน-พีมูฟ ประกาศตามต่อหวั่นเนื้อหาถูกแก้

สปช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน-พีมูฟ ประกาศตามต่อหวั่นเนื้อหาถูกแก้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ขณะที่กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ ยังไม่เชื่อมั่นว่าเนื้อหาให้ร่างกฎหมายจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะประกาศบังคับใช้

วันนี้ (10 มิ.ย.2558) ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินด้วยคะแนนเสียง 143 เสียง จากผู้เข้าร่วมรับฟัง 221 คน ไม่เห็นด้วย 53 คน งดออกเสียง 25 คน โดยในการประชุมพิจารณาวันนี้ กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ได้ติดตามการนำเสนอหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ฉบับนี้ด้วย

นายสุแก้ว ฟุงฟู รองประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและตัวแทนกลุ่มพีมูฟ บอกว่าแม้ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะผ่านความเห็นชอบจาก สปช. ก็ยังต้องติดตาม เพราะยังต้องผ่านการตั้งสินใจจากคณะรัฐมนตรี จึงเกรงว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ผ่านมา และยังคงยืนยันคัดค้าน พ.ร.บ.ป่าชุมชน ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  เพราะหลักการในกฎหมายป่าชุมชนไม่ตรงกับหลักการเดิมที่ภาคประชาชนได้ร่างเอาไว้

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายกลุ่มพีมูฟยังเดินทางไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นหนังสือถึงหน่วยงานรัฐขอให้ยุติแผนแม่บทป่าไม้ที่ประกาศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64 และเสนอขอให้ชะลอการดำเนินการตัดโค่นยางพาราของเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน โดยต้องมีมาตรการคุ้มครองพื้นที่ก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหาตามกลไกที่ภาคประชาชนได้เสนอไว้แล้ว อย่างกฎหมายการจัดการที่ดินทั้ง 4 ฉบับ เพื่อให้ภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินรวมกันกับภาครัฐ

สำหรับเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน จากการนำเสนอนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน สปช. เชื่อว่าธนาคารที่ดินจะเป็นกลไกให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยังยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เพราะจะเป็นเครื่องมือที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรซึ่งที่ดินกำลังจะหลุดมือ ตลอดจนการช่วยผู้ยากจนในการเช่าซื้อที่อยู่อาศัย โดยอาศัยคำขอสินเชื่อทื่ส่งเข้ามาจากชุมชนหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนหน้าที่บริหารจัดการที่ดินของรัฐ หน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีหน้าที่จัดซื้อที่ดินเข้าธนาคารที่ดิน ซึ่งหลังจากนี้ สปช.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ....ให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน