กทม.ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

กทม.ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

กทม.ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

รูปข่าว : กทม.ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนบางส่วนยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ไม่กระทบศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์ยังคงเป็นแบบอย่าง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพุทธ ขณะที่ช่วงเช้ากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันนี้ (19 ก.ค.2559) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 90 รูป ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

พุทธศาสนิกชนบางส่วน บอกว่าตั้งใจทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดละอบายมุขในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังเห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ ไม่กระทบศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพราะเชื่อว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังเป็นต้นแบบ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติตาม

สำหรับสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน