คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เชื่อมเดินรถตลอดสาย

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เชื่อมเดินรถตลอดสาย

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เชื่อมเดินรถตลอดสาย

รูปข่าว : คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เชื่อมเดินรถตลอดสาย

คสช.ใช้มาตรา 44 เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยเร่งรัดให้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน พร้อมกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้การเดินรถแล้วเสร็จเร็วขึ้น

วันนี้ (21 ก.ค.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2559 เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อและร่วมใช้ระบบรถไฟฟ้า การพิจารณาคัดเลือกเอกชน และการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เเละเพื่อให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน คสช.จึงมีคำสั่งให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อหรือร่วมใช้กิจการรถไฟฟ้า โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้เสนอหลักเกณฑ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหลักเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน จึงให้คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแลประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและส่วนต่อขยาย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว ให้เจรจาร่วมกันกับผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลให้ดำเนินการโครงการส่วนต่อขยาย และดำเนินการให้มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลกับผู้รับสัมปทานดังกล่าว เพื่อให้สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน

 

กลับขึ้นด้านบน