"รศ.จุมพล รอดคำดี" ได้รับเลือกเป็น ปธ.กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.คนใหม่

"รศ.จุมพล รอดคำดี" ได้รับเลือกเป็น ปธ.กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.คนใหม่

"รศ.จุมพล รอดคำดี" ได้รับเลือกเป็น ปธ.กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.คนใหม่

รูปข่าว : "รศ.จุมพล รอดคำดี" ได้รับเลือกเป็น ปธ.กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.คนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีมติเลือก "รศ.จุมพล รอดคำดี" เป็นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.คนใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันนี้ (16 ส.ค.2559) เว็บไซต์คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เผยแพร่ผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.คนใหม่ แทน รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ที่จะหมดวาระในวันที่ 27 ส.ค.2559

โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.มีมติเลือก รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ด้านบริหารจัดการองค์กร เป็นประธานบอร์ดคนใหม่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ทั้ง 9 คนที่ร่วมประชุมคัดเลือกประธานบอร์ดในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม, น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม, รศ.จุมพล รอดคำดี, รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรปะเสริฐ, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายไพโรจน์ พลเพชร, รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก

ประวัติ รศ.จุมพล รอดคำดี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีสาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Broadcast - Journalism Boston
  University (U.S.A.)

ประวัติการทำงาน

 • อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สมัย
 • อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตประธานมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ
 • อดีตประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 • ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลับขึ้นด้านบน