กสท.จี้ CTH ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคก่อนจอดำ 1 ก.ย.

กสท.จี้ CTH ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคก่อนจอดำ 1 ก.ย.

กสท.จี้ CTH ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคก่อนจอดำ 1 ก.ย.

รูปข่าว : กสท.จี้ CTH ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคก่อนจอดำ 1 ก.ย.

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ เผยการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.2559) มีวาระการประชุมน่าจับตา กรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ขอขยายระยะเวลาการนำเสนอแผนเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการให้บริการ

บริษัท ซีทีเอชฯ ประกาศยุติการออกอากาศตั้งแต่เวลาเที่ยวคืนวันที่ 1 ก.ย.2559 โดยอ้างเหตุผลเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ ซึ่งจากการยุติการออกอากาศดังกล่าวทำให้ กสท.มีมติเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2559 มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งต่อบริษัทซีทีเอชฯ ให้จัดทำแผนมาตรการเยียวยาลูกค้าพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

แต่ล่าสุด หลังการประชุมกรรมการบริษัทซีทีเอชฯ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. บริษัทได้ขอเลื่อนการส่งแผนเยียวยาออกไปอีก 7 วัน

น.ส.สุภิญญากล่าวว่า การประชุมในวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และสำนักงานได้เสนอ กสท. ให้มีมติกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทซีทีเอชฯ ดำเนินการส่งมาตรการเยียวยาที่เป็นธรรมและครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ ก่อนการอนุญาตให้บริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการหรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ

น.ส.สุภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 นี้ บริษัท ซีทีเอชฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับชมช่องรายการบางช่องรายการได้ จนกระทั่งนำมาสู่การขอยุติการให้บริการในครั้งนี้

การดำเนินการของบริษัทฯ มีลักษณะทยอยปิดกิจการเป็นระยะๆ จึงเห็นว่า การจัดทำแผนการเยียวยาผู้บริโภคในครั้งนี้ควรเป็นแผนการเยียวยาที่ครอบคลุมจำนวนผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกประเภทการให้บริการ อาทิ ผู้ใช้บริการที่รับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม Ku-Band และรวมถึงผู้ใช้บริการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้การควบคุมของบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด อันประกอบด้วยผู้ใช้บริการที่ใช้จานรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ C-Band ซึ่งประสงค์จะรับชมต่อ แต่ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมของบริษัทซีทีเอชฯ ระบบ Ku-Band หรือได้รับกล่องรับสัญญาณแล้วแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทซีทีเอชฯ แจ้งยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่รับชมผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม Ku-Band ผู้ใช้บริการที่แจ้งความประสงค์จะขอรับเงินค่าแพ็กเก็จคืนและส่งเอกสารหลักฐานการขอคืนเงินไปยังบริษัทฯ แล้วแต่ยังไม่ได้รับการชดเชย เป็นต้น

"หากผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง กสท.ควรกำหนดโทษในอัตราขั้นสูงเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้รับใบอนุญาตได้กระทำผิดเงื่อนไขตามประกาศ กสทช.และเงื่อนไขใบอนุญาตตลอดจนมีการกระทำที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในหลายกรรม ได้แก่ การยุติการให้บริการผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ระบบ Ku-Band ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัทฯ ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและการยุติการให้บริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ 13 ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

"อีกทั้งที่ประชุม กสท.ครั้งที่ 24/59 ได้มีคำสั่งทางปกครองไปยังบริษัทซีทีเอชฯ ในกรณีที่บริษัทมีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมระบบ Ku-Band โดยไม่ได้แจ้งมาตรฐานทางเทคนิครวมถึงรายละเอียดอุปกรณ์โครงข่ายและลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์โครงข่ายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการดำเนินการผิดเงื่อนไขการอนุญาตตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ กสท." น.ส.สุภิญญาระบุ

สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

 

"คำสั่งในครั้งนั้น กสท.ได้แจ้งให้บริษัทฯ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง กรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทซีทีเอชฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการยกเลิกประกอบกิจการของโครงข่ายในกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ดิฉันเห็นว่าสำนักงานฯ ควรวางแนวทางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช.และเงื่อนไขใบอนุญาต เช่น การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งแผนการยกเลิกประกอบกิจการและมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนพักให้บริการหรือหยุดให้บริการและการยกเลิกบริการ การนำส่งมาตรการเยียวยาก่อนการพักหรือหยุดบริการและยกเลิกบริการ ทั้งในรูปคำนวณเป็นตัวเงินและการชดเชยเป็นบริการหรืออื่นๆ และการกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น" น.ส.สุภิญญากล่าว

"ปัญหาเดิมของซีทีเอชยังไม่จบ ตั้งแต่การยกเลิกบริการในกล่องของจีเอ็มเอ็ม ที่ กสท.ต้องมีบทลงโทษทางปกครองที่แรงขึ้น เพราะผู้บริโภคจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินคืนรวมถึงกรณีจานไทยคมที่ยังไม่สรุปเรื่องมาตรการเยียวยาเลยทั้งที่ยุติบริการไปแล้ว ส่วนปัญหาระลอกใหม่คือการยุติทั้งหมดในวันที่ 1 ก.ย.2559 ยังไม่ส่งแผนเยียวยา ถ้าโครงข่ายฯ ยุติจะทำให้กล่องดูฟรีทีวีดิจิตอลไม่ได้ด้วย คนดูจะเดือดร้อน กล่องเดิมจะใช้งานไม่ได้เลย ดิฉันเสนอว่า กสท.ต้องจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังก่อนปล่อยให้จอดำ ถ้าไร้ความชัดเจน ผู้บริโภคจะยิ่งถูกลอยแพ ทางซีทีเอชต้องมีความรับผิดชอบกับสมาชิกด้วย"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมของ กสท.วันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.) มีวาระอื่นที่น่าจับตาได้แก่ กสท.เตรียมพิจารณาโทษปรับทางปกครองกรณี บ.จีเอ็มเอ็มบี จำกัด (ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทซีทีเอชฯ) แจ้งเปลี่ยนระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณ GMM Z ซึ่งมีผู้ร้องเรียน (ตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ค. 59) ยังไม่ได้รับเงินค่าแพ็กเกจคืนจากการเยียวยาจำนวน 55 ราย นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถรับชมรายการได้ครบ 30 วัน ในอัตรา 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญาตและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน