นายกฯ พร้อมสร้างประชาธิปไตยและแก้ปัญหาทุจริต

นายกฯ พร้อมสร้างประชาธิปไตยและแก้ปัญหาทุจริต

นายกฯ พร้อมสร้างประชาธิปไตยและแก้ปัญหาทุจริต

รูปข่าว : นายกฯ พร้อมสร้างประชาธิปไตยและแก้ปัญหาทุจริต

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเตรียมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันนี้ โดยประธานคณะกรรมการนโยบาย ยืนยันหลักการสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้ชมและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสื่อสาธารณะ

วันนี้ (2 ก.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นองค์การหรือสื่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี 2551 แต่ในมาตรา 52 ของกฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยประจำปี 2558 คือ รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย ที่จะเป็นตัวแทนเข้ารายงานผลการดำเนินการ และสาระสำคัญนั้น จะมุ่งเน้นชี้แจงถึงการให้ความสำคัญขององค์การ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้ชม เพื่อกระชับความร่วมมือในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะผ่านพื้นที่ของสื่อ และสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน

ทั้งนี้ ยังเตรียมยืนยันต่อ สนช.ว่าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คือสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสภาวะของบ้านเมืองที่กำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสังคมกำลังถูกคาดหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการร่วมผลักดันการปฏิรูป จึงอาสาที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ทั้งที่จะปฏิรูปตัวเองและปฏิรูปสังคม

นอกจากนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะเป็นช่องทางสำคัญที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามร่วมกับสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม ให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก

กลับขึ้นด้านบน