สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศผล "ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559" 23 ก.ย.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศผล "ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559" 23 ก.ย.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศผล "ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559" 23 ก.ย.นี้

รูปข่าว : สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศผล "ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559" 23 ก.ย.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลรางวัล "ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 23 ก.ย.2559 นี้ เผยมีสื่อออนไลน์ส่งงานเข้าประกวดเกือบ 1,000 ชิ้น

เมื่อวานนี้ (15 ก.ย.2559) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, ผู้สื่อข่าวอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย เพื่อตัดสินการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ที่ ปัญญาภิรมย์สโมสร อาคารสีลม พาร์ควิว โดยมี นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วย

  • ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ส.ส.ท. และ สื่อมวลชนอิสระ
  • คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  • คุณสวิชย์ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  • คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. ซีพี ออลล์

นอกจากนี้ยังมีกรรมการตัดสินร่วม ได้แก่ คุณณัฐฐา กีนะพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายสารนิเทศ จากองค์การยูนิเซฟ (Unicef) สำหรับการพิจารณารางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม และ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำหรับการพิจารณารางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม


ทั้งนี้ กรรมการตัดสินจากภาคกฎหมายอีกท่าน คือ อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้นำส่งผลคะแนน รวมถึงความคิดเห็นมานำเสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการตัดสินมีเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่ ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค, ข่าวสารจรรโลงสังคม, ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์, ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย, ข่าวที่นําเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และข่าวที่เลือกการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดความเข้าใจชัดเจน โดยในปี 2559 นี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดให้มีการประกวดรางวัลดังกล่าว มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 1,000 ชิ้นงาน เพื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศใน 7 หมวดข่าว ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทข่าวจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย มีประเภทละ 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท โดยการจัดดำเนินการประกวดและรางวัลได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนเงินรางวัลเสริมได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ (Unicef) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมตัดสินผลงานการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ใน 7 ประเภทข่าว เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวานนี้ (15 ก.ย. 59) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะประกาศผลและมอบรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live www.fb.com/SONPthai

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม www.SONP.or.th

กลับขึ้นด้านบน