เว็บไซต์ข่าว "ไทยพีบีเอส" คว้า 4 รางวัล ประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559

เว็บไซต์ข่าว "ไทยพีบีเอส" คว้า 4 รางวัล ประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559

เว็บไซต์ข่าว "ไทยพีบีเอส" คว้า 4 รางวัล ประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559

รูปข่าว : เว็บไซต์ข่าว "ไทยพีบีเอส" คว้า 4 รางวัล ประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2559

เว็บไซต์ข่าวไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัลจากการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

วันนี้ (23 ก.ย.2559) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศผลการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 โดยเว็บไซต์ข่าวไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th/news) ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ร่วมส่งข่าวเข้าประกวดและได้รับรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล คือ

  • รางวัลข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากข่าว เรื่อง "ทุจริตค้านมโรงเรียนข้ามชาติ"
  • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) เรื่อง"ปัญหามาตรฐานการบินของไทยและสิทธิของผู้โดยสาร"
  • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม เรื่อง "การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้"
  • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม เรื่อง "ทุนจีน-ท่องเที่ยวจีน ไทยต้องยอมรับและปรับตัว"

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตัดสินมีเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่ ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค, ข่าวสารจรรโลงสังคม, ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์, ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย, ข่าวที่นําเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และข่าวที่เลือกการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดความเข้าใจชัดเจน

โดยในปี 2559 นี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดให้มีการประกวดรางวัลดังกล่าว มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 1,000 ชิ้นงาน เพื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศใน 7 หมวดข่าว ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทข่าวได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย มีประเภทละ 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยการจัดดำเนินการประกวดและรางวัลได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนเงินรางวัลเสริมได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ (Unicef) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กลับขึ้นด้านบน