โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นเลขาธิการสำนักพระราชวัง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นเลขาธิการสำนักพระราชวัง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นเลขาธิการสำนักพระราชวัง

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นเลขาธิการสำนักพระราชวัง

วันนี้ (25 ก.ย. 2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ มีเนื้อหาดังนี้

ข้อความในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสํานักพระราชวังให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ เป็นพิเศษเฉพาะราย จํานวน 9 ราย ดังนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ
3. พันโท สมชาย กาญจนมณี ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ
4. พลตํารวจเอก จุมพล มั่นหมาย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ
5. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง
7. นายจินตนา ชื่นศิริ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายการเงิน
8. นายสงคราม ทรัพย์เจริญ ดํารงตําแหน่ง แพทย์ประจําพระองค์
9. พลตํารวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ดํารงตําแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรายุเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการและกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

กลับขึ้นด้านบน