"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 แก้ปัญหาลักลอบนำช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน

"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 แก้ปัญหาลักลอบนำช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน

"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 แก้ปัญหาลักลอบนำช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 แก้ปัญหาลักลอบนำช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) สั่งเก็บตัวอย่าง DNA และจัดทําเครื่องหมายประจําตัวช้างทุกเชือกให้แล้วเสร็จภาย 360 วัน เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย.2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ระบุว่าประเทศไทย ในฐานะที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ โดยเฉพาะการป้องกัน ระงับ และปราบปรามการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านเพื่อมิให้ไทยถูกระงับการนําเข้าและส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีอนุสัญญา CITES ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ให้เจ้าของช้างนําช้างที่อยู่ในความครอบครองทั้งที่ได้จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ ไปทําการเก็บตัวอย่างเลือดสําหรับตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) และให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองให้แก่เจ้าของช้างเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้นําช้างมาเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว พร้อมกับให้ทำเครื่องหมายประจําตัวช้างที่ยังไม่มีเครื่องหมายประจําตัว

โดยขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การเก็บตัวอย่างเลือด การตรวจสอบ DNA และการทำตั๋วรูปพรรณช้างจะต้องแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ หรือประมาณเดือนตุลาคม 2560

ในกรณีที่ช้างเชือกใดยังไม่มีตั๋วรูปพรรณแต่เจ้าของช้างมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าช้างเชือกนั้นเป็นช้างที่ได้มาจากการสืบพันธุ์จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะ ให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณให้แก่ช้างเชือกนั้น

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพิจารณายกร่างกฎหมาย เพื่อกําหนดมาตรการในการคุ้มครองช้างไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้เป็นระบบภายใน 90 วันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

เจ้าของช้างที่ไม่นําช้างมาเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ หรือ ภายในเดือนธันวาคม 2559 ให้ถือว่าช้างเชือกนั้นเป็นช้างตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และให้ตกเป็นของแผ่นดิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองช้างต้องส่งมอบช้างให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่ตรวจพบว่าช้างที่นํามาขึ้นทะเบียนตั๋วรูปพรรณนั้นไม่ได้เป็นช้างบ้าน ให้ช้างเชือกนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองช้างส่งมอบช้างให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชภายใน 30 วัน

อ่านคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ฉบับเต็ม

กลับขึ้นด้านบน