เครือข่ายสลัม 4 ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องหน้ายูเอ็นเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เครือข่ายสลัม 4 ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องหน้ายูเอ็นเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เครือข่ายสลัม 4 ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องหน้ายูเอ็นเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

รูปข่าว : เครือข่ายสลัม 4 ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องหน้ายูเอ็นเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับกลุ่มพีมูฟ รวมตัวกันที่หน้าองค์การสหประชาชาติ จัดรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกในปี 2559 พร้อมมีข้อเสนอต่อรัฐบาลให้สนับสนุนการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและแก้ปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและทำกิน

เนื่องด้วยวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประกาศให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยในปี 2559 ยูเอ็นได้สื่อสารข้อความเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกว่า "Housing at the Center" ซึ่งเป็นการเน้นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้เพียงพอสำหรับคนจน เนื่องจากประชากรที่อยู่ในเมืองทั่วโลกเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านคนในทุกปี ส่งผลให้เรื่องที่อยู่อาศัยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากไม่มีมาตรการและนโยบายรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน

ขณะที่วันนี้ (3 ต.ค.2559) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ รวมตัวกันที่หน้ายูเอ็นกว่า 2,000 คน เพื่อรณรงค์และยื่นหนังสือให้ยูเอ็นติดตามผลกระทบและมีมาตรการเชิงรุกในการผลักดันให้รัฐบาลไทยหยุดการดำเนินการละเมิดต่อสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินและสิทธิชุมชน

 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ให้มีการสนับสนุนการแก้ปัญหา 3 ด้าน เพื่อให้คนจนเข้าถึงความมั่นคงด้านที่ดิน ระบบสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ด้านที่อยู่อาศัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อขยายระบบประปาและไฟฟ้าเพื่อให้บริการในพื้นที่โครงการของรัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงต้องบวกงบประมาณไว้ในต้นทุนของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบในด้านที่อยู่อาศัยต่อชุมชน

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง รัฐบาลต้องผลักดันให้มีการออกกฎหมายบำนาญแห่งชาติ สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสำหรับผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้

และด้านการแก้ปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและทำกิน โดยให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนและเดินหน้าแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามนโยบายโฉนดชุมชน คุ้มครองพื้นที่พิพาทที่มีคนจนอยู่อาศัยและทำกินที่ ตลอดจนเร่งจัดตั้งพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านและพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคง ที่ดำเนินการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี

กลับขึ้นด้านบน