ประชุม ครม.ส่วนหน้านัดแรก แบ่ง 7 กลุ่มงานลุยแก้ปัญหา จชต.

ประชุม ครม.ส่วนหน้านัดแรก แบ่ง 7 กลุ่มงานลุยแก้ปัญหา จชต.

ประชุม ครม.ส่วนหน้านัดแรก แบ่ง 7 กลุ่มงานลุยแก้ปัญหา จชต.

รูปข่าว : ประชุม ครม.ส่วนหน้านัดแรก แบ่ง 7 กลุ่มงานลุยแก้ปัญหา จชต.

หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลประชุมแบ่งงานครั้งแรก เน้นบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา 7กลุ่มงานให้รวดเร็วและลดช่องว่างเพื่อรายงานตรงถึงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

วันนี้ (6 ต.ค.2559) พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลครั้งแรกที่กระทรวงกลาโหม

พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำความเข้าใจกรอบการทำงานเพื่อให้รู้รายละเอียดงานทั้งหมดและแบ่งงานให้ผู้แทนพิเศษ 13 คน ดูแลใน 7 กลุ่มงานตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธี มอบหมายให้นายภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล
ทั้งนี้ คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล จะทำหน้าที่บูรณาการและประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีอำนาจสั่งการ แต่จะให้ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาและกระชับช่องว่างการทำงานในพื้นที่ เพื่อรายงานตรงถึงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

“เชื่อมั่นการทำงานของผู้แทนพิเศษรัฐบาล เพราะทุกคนมีความตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดและมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ แม้ส่วนใหญ่เป็นนายทหารเกษียณอายุราชการ จึงขอให้ทุกคนให้กำลังใจ” พล.อ.อุดมเดช กล่าว

หลังจากนี้จะลงพื้นที่เพื่อติดตามงานในแต่ละกลุ่มงาน โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี พร้อมประสานการปฏิบัติงานกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามกรอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.ส่วนหน้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการต่างๆ จำนวนไม่มาก และจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งประเมินผลตามกรอบเวลาในรอบ 1 เดือน 3 เดือน 6เดือน และ 1 ปี โดยจะกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลทั้ง 13 คนส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นบางคนที่มีภารกิจทำงานในส่วนกลางจะสลับลงพื้นที่เพื่อติดตามงานอย่างใกล้ชิด

กลับขึ้นด้านบน