กสท.ถกแนวทางยุติให้บริการโครงข่ายหลังไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ ถูกร้องเบี้ยวค่าเช่า

กสท.ถกแนวทางยุติให้บริการโครงข่ายหลังไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ ถูกร้องเบี้ยวค่าเช่า

กสท.ถกแนวทางยุติให้บริการโครงข่ายหลังไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ ถูกร้องเบี้ยวค่าเช่า

รูปข่าว : กสท.ถกแนวทางยุติให้บริการโครงข่ายหลังไบรท์ทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ ถูกร้องเบี้ยวค่าเช่า

กสท.เตรียมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการขอพัก หรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Mux) หลังกองทัพบกและ อสมท. แจ้งขอยุติการให้บริการกับช่องไบรท์ทีวี สปริงนิวส์ และวอยซ์ทีวี เหตุไม่จ่ายค่าเช่า

วันนี้ (16 ต.ค.2559) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 36/2559 ในวันพรุ่งนี้ มีวาระการประชุมสำคัญ ได้แก่ เตรียมพิจารณา(ร่าง)หนังสือเชิญชวน และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ ประเภท 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือช่องเพื่อการศึกษา หมายเลขช่องที่ 5 ซึ่งขณะนี้มีฟรีทีวีดิจิทัลประเภทดังกล่าวแล้ว 4 ช่อง เหลืออีก 8 ช่อง

การเปิดรับสมัครช่องใหม่เพื่อการจัดสรรคลื่นความถี่ช่องบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ กสทช. ควรพิจารณาด้วยกติกาการประกวดคุณสมบัติ (Beauty contest) ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นทางเลือกของประชาชนและควรเน้นการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการขอพัก หรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Mux) เนื่องจากผิดสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จากกรณี กองทัพบก แจ้งประสงค์จะยกเลิกการให้การบริการโครงข่ายฯ แก่ ช่องไบรท์ทีวี ที่ผิดนัดชำระค่าเช่าใช้ และ อสมท. ขอระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องสปริงนิวส์ และวอยซ์ทีวี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2559 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากไม่ชำระค่าบริการโครงข่ายตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอแนวทางกรณีผู้ให้บริการโครงข่ายมีความจำเป็นต้องระงับ หรือยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท. และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและประชาชนภายหลังจากการหยุดพักให้บริการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก กสท.แล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นช่องดิจิตอลทีวี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่าย เพื่อให้ช่องดิจิตอลทีวีสามารถดำเนินการติดต่อขอเช่าใช้ Mux จากรายใหม่เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการแจ้ง กสท.เพื่อขอเห็นชอบความเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 180 วัน แต่กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายกรณีมีเหตุจำเป็นให้มีผลการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ล่วงหน้า 30 วัน รวมทั้ง Mux จะต้องดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนการหยุดให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ส่วนผู้ใช้บริการ (ช่อง) ที่จะถูกพักใช้หรือหยุดการให้บริการจะต้องดำเนินการติดต่อขอใช้บริการโครงข่ายรายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก Mux รายเดิม กรณีไม่สามารถติดต่อได้ทันในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสท.โดยทันที ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก กสท.ก่อนยุติการให้บริการและปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามที่กำหนด

นอกจากนี้ มีวาระการตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรท) ของละครเรื่อง แฝดล่องหน ช่อง 7 HD จากเดิมเป็นระดับ “ท” (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น13 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ควรได้รับคำแนะนำ) รวมทั้งหากมีการนำมาออกอากาศซ้ำ(Rerun) ในช่วงเวลาระดับ ท ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช.ต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องสำนักงานขอความเห็นชอบกรอบวงเงินในการสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมครั้งก่อน

กลับขึ้นด้านบน