"ในหลวง" พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประชาชน

"ในหลวง" พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประชาชน

"ในหลวง" พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประชาชน

รูปข่าว : "ในหลวง" พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประชาชน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2493 ความว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยทรงให้การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

มาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) ประจำประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฮาร์ท-แฮนเซ่น ระบุว่า การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย ย่อมจะมีความเกี่ยวโยงหรือสอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องมาจากงานด้านการพัฒนาของพระองค์นั้นครอบคลุมในหลายด้าน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ซึ่งนี่ถือเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้โคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนั้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2549 เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ฮาร์ท-แฮนเซ่น ระบุว่า พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งความสนพระราชหฤทัยของพระองค์ มีขอบเขตที่กว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม ไปจนถึงการสาธารณสุข ซึ่งโครงการของพระองค์มีมากมายหลายพันโครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานด้านการพัฒนาเฉพาะด้านทุกๆ 2 ปี แต่รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนี้ ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้มอบรางวัลนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นและอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ และทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเรื่อยมา

 

กลับขึ้นด้านบน