ชาวนารวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง จ.นครราชสีมา

ชาวนารวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง จ.นครราชสีมา

ชาวนารวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง จ.นครราชสีมา

รูปข่าว : ชาวนารวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง จ.นครราชสีมา

กว่า 15 ปีที่ชาวนา ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา รวมกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับกรมการข้าว ซึ่งปีนี้ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 17 บาท

ความสำเร็จของการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งทำให้ตำบลสามเมืองได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับผู้ประกอบการโรงสี

สุดสาคร เฮียงศร ชาวนา ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.นครราชสีมา เพื่อคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปนเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในสัปดาห์หน้า ส่งขายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งปีนี้ประกันราคารับซื้อกิโลกรัมละ 17 บาท ต.สามเมือง ถือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 132 คน เนื้อที่เพาะปลูก 2,650 ไร่ ผลผลิตที่ได้ไม่ต่ำกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ แม้ว่าปัจจุบันราคาข้าวเปลือกจะตกต่ำ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อชาวนากลุ่มนี้

ความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับกรมการข้าวมาตลอด 15 ปี ทำให้ ต.สามเมือง ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตปี 2559 หรือว่า นาแปลงใหญ่ ที่กรมการข้าวเข้ามาส่งเสริม โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิตจากทำนาหว่านมาเป็นนาหยอด โดยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมด้านวิชาการ เครื่องจักร รวมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานโรงสีให้รับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป

โครงการนาแปลงใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ดำเนินการใน 15 แปลง พื้นที่เพาะปลูกกว่า 45,000 ไร่ นอกจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะขายข้าวในราคาสูงกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 15 สตางค์แล้ว สิ่งสำคัญคือเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถสร้างอำนาจการต่อรองกับผู้ประกอบการโรงสี และในอนาคตอาจมีการพัฒนาด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวจากโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

 

 

กลับขึ้นด้านบน