เสนอรัฐผลักดันร่าง พ.ร.บ.สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เสนอรัฐผลักดันร่าง พ.ร.บ.สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เสนอรัฐผลักดันร่าง พ.ร.บ.สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

รูปข่าว : เสนอรัฐผลักดันร่าง พ.ร.บ.สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

นักวิชาการและภาคประชาสังคม เสนอให้ภาครัฐผลักดันร่าง พ.ร.บ.สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกิดกลไกควบคุมการใช้สารเคมีเกษตรตั้งแต่ต้นทาง หลังยังพบปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้

ที่ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 9 พ.ย.2559 ศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ด้านเกษตร กล่าวในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปี 2559 ถึงช่องโหว่ในการแก้ปัญหาสารเคมีทางการเกษตร จากการบังคับใช้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 ว่า ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กำกับควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากไม่มีกลไกทางกฎหมายที่จะประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่นำเข้ามาใช้แต่ละชนิด ทำให้ภาครัฐยังอนุญาตให้ใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เช่น ไกลโฟเสท พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

"คลอร์ไพริฟอส เป็นสารเคมีที่ผ่านรกเข้าไปถึงทารกได้และมีปัญหาต่อสมองของเด็ก การแก้ปัญหาระยะยาวนั้นแพงกว่าการแก้ที่ต้นเหตุ" ศ.ภญ. จิราพร กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจ ยกเลิกการนำเข้าและการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย โดยเร่งกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฉบับประชาชนได้ร่างขึ้นจากการระดมความคิดเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างกลไกควบคุมการใช้สารเคมีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

 

กลับขึ้นด้านบน