สนช.รับทราบแผนบริหาร-พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

สนช.รับทราบแผนบริหาร-พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

สนช.รับทราบแผนบริหาร-พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : สนช.รับทราบแผนบริหาร-พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบแผนบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะปี 2560-2562 โดยเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ

สาระสำคัญของร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม.เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2559 โดยมี พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. ระบุว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา

พร้อมยึดแนวทางสันติวิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มุ่งให้พื้นที่มีความสันติสุขในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ควบคู่กับงานด้านความมั่นคงในการพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติสุข

ขณะที่สมาชิก สนช.ได้อภิปรายแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ พร้อมเสนอแนะให้คัดเลือกบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก โดยนายสมชาย แสวงการ ขอให้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมและให้น้ำหนักกับการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษากับเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างอาชีพเพื่อให้การแก้ปัญหาได้ผลมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน