“ พลเอกฉัตรชัย ” ชมชาวนาสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างเกษตรแปลงใหญ่

“ พลเอกฉัตรชัย ” ชมชาวนาสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างเกษตรแปลงใหญ่

“ พลเอกฉัตรชัย ” ชมชาวนาสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างเกษตรแปลงใหญ่

รูปข่าว : “ พลเอกฉัตรชัย ” ชมชาวนาสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างเกษตรแปลงใหญ่

รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวนาสุพรรณบุรี ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กว่า 4,000 ไร่ ชี้เป็นต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิต

วันนี้ (11พ.ย.2559) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่หมู่ 11 ต.เดิมบาง นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมชาวนากลุ่มทำนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

พลเอกฉัตรชัย บอกว่า เกษตรกรในพื้นที่เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับลดต้นทุนการผลิต โดยในปี 2559 ได้กำหนดนโยบายการลดทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ทั้งการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกร ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ


สำหรับชาวนาในพื้นที่หมู่ 11 ต.เดิมบางนางบวช เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าการ เกษตร ในแบบแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ โดยใช้พื้นที่ปลูกข้าวหอมปทุมธานี 4,466 ไร่ พื้นที่เหมาะกับการปลูกข้าว และอยู่ในเขตชลประทาน จ.สุพรรณบุรี

กลับขึ้นด้านบน